CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 03:06

Nhiệm vụ của Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh Bến Tre

ThS. Võ Kim Thanh
Viên chức Phòng QLĐT&NCKH
 

Từ khi thành lập đến nay, Trường Chính trị Bến Tre đã đào tạo, bồi dưỡng hàng chục ngàn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp của tỉnh nhà, góp phần quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của tỉnh. Kết quả đó là sự đóng góp, nỗ lực của cả tập thể công chức, viên chức, người lao động nhà trường nói chung và của tập thể Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học nói riêng là vô cùng lớn.

Thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quy định số 29-QĐi/TU ngày 03/01/1019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre. Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học có chức năng, nhiệm vụ tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm; tham mưu Ban Giám hiệu thực hiện các hoạt động liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng: Chiêu sinh, duyệt sinh, tuyển sinh, thông báo nhập học, tổ chức lớp, quản lý học viên; quản lý nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng; theo dõi tổng hợp giờ giảng của giảng viên trong năm; lên lịch học các lớp và công tác nghiên cứu khoa học của Trường.

 Quán triệt theo tinh thần Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, đồng thời triển khai thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đã đề ra“Đổi mới và nâng cao hiệu quả đào tạo của Trường Chính trị theo yêu cầu mới”. Trong những năm qua, với đội ngũ viên chức của Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học gồm 06 đồng chí (Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và 4 chuyên viên) đã đoàn kết nhất trí nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban Giám hiệu nhà trường phân công.

Thứ nhất, tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

Hàng năm, Phòng Quản lý Đào tạo và nghiên cứu khoa học tham mưu tốt trong việc khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện và thành phố về đào tạo lý luận chính trị và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cũng như cân đối khả năng thực hiện của đội ngũ nhân lực nhà trường, chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học sớm vào quý III để trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt. Căn cứ kế hoạch được phê duyệt, Phòng chủ động triển khai thực hiện đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Thứ hai, tham mưu thực hiện các hoạt động liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng.

Đối với công tác chiêu sinh, tuyển sinh, duyệt sinh, thông báo nhập học, tổ chức lớp. Triển khai mở lớp đúng quy trình, bám sát quy chế và đúng theo kế hoạch được duyệt. Căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được phê duyện, Phòng chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch mở lớp, trong đó dự kiến thời gian tổ chức lớp, phân công chủ nhiệm lớp. Song song đó, xây dựng lịch học tổng thể của các lớp để hạn chế trùng lặp lịch giảng dạy của giảng viên, các khoa chủ động trong bố trí lịch giảng dạy các lớp; kế hoạch phân công chấm bài thi hết phần học của các lớp trên nguyên tắc giảng viên chuyên ngành chấm vòng 1, giảng viên có chuyên ngành khác chấm vòng 2, đảm bảo sự công bằng, điều tiết cân đối giờ giảng giữa các giảng viên, đã góp phần hạn chế việc thừa và thiếu giờ của giảng viên nhà trường.

Đối với quản lý nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Thực hiện đúng, đủ, nghiêm túc chương trình khung theo quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với một số chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ, Phòng chủ động tham mưu Ban Giám hiệu phối hợp với các đoàn thể thống nhất chương trình khung và trình Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Căn cứ nội dung, chương trình, Phòng phối hợp với các Khoa rà soát, phân công bài giảng cho các giảng viên vừa phù hợp với chuyên ngành, năng lực, sở trường, vừa đảm bảo cho các giảng viên hoàn thành nghĩa vụ giờ giảng.

Đối với công tác chủ nhiệm lớp. Trên cơ sở nắm chắc đối tượng học viên của từng lớp học, Phòng Quản lý Đào tạo và nghiên cứu khoa học tham mưu phân công chủ nhiệm lớp một cách phù hợp với khả năng, năng lực của giảng viên, viên chức để có thể quản lý lớp một cách tốt nhất, cũng như đôn đốc các chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ tuân thủ theo quy chế chủ nhiệm lớp và quy chế quản lý học viên, duy trì thường xuyên công tác điểm danh, theo dõi sỉ số và ghi chép vào Sổ theo dõi giảng dạy và học tập, báo cáo xét điều kiện thi và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Trong công tác quản lý học viên, thực hiện các thủ tục tác nghiệp: Lập danh sách, vào điểm, điểm danh, tham mưu các văn bản liên quan đến phục vụ lớp và phối hợp với Chủ nhiệm lớp quản lý tốt học viên. Thường xuyên điểm danh đột xuất, coi thi… đảm bảo là nơi trực tiếp siết chặt nền nếp kỷ cương của học viên các lớp. Mỗi lớp, Trưởng phòng đều phân công viên chức của phòng theo dõi, quản lý hỗ trợ cho công tác chủ nhiệm lớp.

Thứ ba, tham mưu thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và nghiên cứu thực tế.

Phòng Quản lý Đào tạo và nghiên cứu khoa học tham mưu Ban Giám hiệu trực tiếp xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, kế hoạch thao giảng, dự giờ và kế hoạch nghiên cứu thực tế của giảng viên hàng năm, theo dõi quá trình triển khai, tiến độ thực hiện. Đối với công tác nghiên cứu khoa học, Phòng là nơi trực tiếp tham mưu tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, xuất bản bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn”, trực tiếp tiếp nhận các bài viết và biên tập, phân công các thành viên biên tập các bài viết đăng trang thông tin điện tử của Trường, với lượng các bài viết ngày càng phong phú.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học còn có những khó khăn, hạn chế nhất định:

Một, về nhân sự của phòng. Đội ngũ viên chức của phòng còn thiếu, khối lượng công việc của phòng quá nhiều, trong điều kiện yêu cầu nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo chuẩn chức danh của từng viên chức, đó đó phải vừa làm, vừa học. Hiện tại 02 Lãnh đạo phòng tham gia chương trình cao học và 02 viên chức tham gia học Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Mặt khác, năng lực của các viên chức không đồng đều, chưa thật sự đổi mới trong công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng, kỹ năng xử lý công việc đôi lúc còn chậm, còn sai sót trong tham mưu văn bản phục vụ đào tạo, bồi dưỡng, chất lượng chưa nâng lên nhiều.

Hai, về công tác phối hợp. Một vài bộ phận chưa bám sát quy chế, chưa chủ động trong phối hợp quản lý đào tạo, bồi dưỡng, nhất là công tác quản lý học viên. Có lúc còn rất bị động trong thực hiện nhiệm vụ phối hợp của từng chủ thể trong quản lý đạo tạo: phối hợp xây dựng lịch học tập, việc thực hiện nội dung chương trình, thay đổi lịch học tập, xét điều kiện thi, công tác coi thi, chấm bài…

Để giải quyết những khó khăn, vướng mắc và hạn chế nêu trên, phòng Quản lý Đào tạo và nghiên cứu khoa học đưa ra những phướng hướng trong thời gian đó là:

1. Tập trung xây dựng đội ngũ viên chức phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, xây dựng tập thể phòng đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau phát triển, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ chung của phòng.

2. Tập thể phòng thực hiện công việc bám vào quy chế, quy trình quản lý học viên, trong thực hiện công việc chuyên môn cần có sự linh hoạt, sáng tạo, nghiêm túc, chặt chẽ, trung thực khách quan, kiên quyết chống bệnh thành tích và siết chặt nền nếp, kỷ cương trong quản lý đạo tạo và bồi dưỡng.

3. Tham mưu các giải pháp thiết thực tác động trực tiếp nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của phòng.

4. Trong công tác phối hợp, phát huy tốt vai trò là Phòng chủ trì phối hợp các phòng, khoa tham mưu chủ động hơn trong đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

Tóm lại, để Trường Chính trị Bến Tre ngày càng phát triển và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, tập thể viên chức phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học cần cố gắng nhiều hơn nữa, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Ban Giám hiệu nhà trường giao./.

Tin khác