CHÀO MỪNG NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026!

Thứ tư, 19 Tháng 5, 2021 - 03:54

Những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã thống nhất chủ đề của Báo cáo chính trị là “Phát huy tinh thần đoàn kết; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà”.

I. VỀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2015 - 2020, ĐẠI HỘI KHẲNG ĐỊNH:

Nhiệm kỳ qua, với chủ trương, phương thức lãnh đạo đúng đắn, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã huy động được sức mạnh đoàn kết, nội lực của toàn Đảng bộ. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Các cấp ủy cơ sở luôn quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chính trị tư tưởng. Đổi mới việc nghiên cứu, quán triệt nghị quyết; công tác tuyên truyền, thông tin thời sự; nắm bắt, định hướng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị từng bước đi vào nền nếp, nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở có cách làm, mô hình hay, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng và bảo vệ chính trị nội bộ có nhiều đổi mới. Việc củng cố cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp được thực hiện kịp thời, phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu Nghị quyết; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ từng bước được nâng lên; kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên thực hiện có thực chất, đúng quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, có sự chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Công tác phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được quan tâm, góp phần xây dựng cơ quan văn hóa, phát huy tốt dân chủ nội bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Hoạt động của các đoàn thể có sự chuyển biến tích cực.

Đạt được kết quả nêu trên là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự hỗ trợ tích cực, thường xuyên của các ban đảng tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy Khối với lãnh đạo các sở, ban ngành, ban cán sự đảng, đảng đoàn và sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy cơ sở, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, nhiệm kỳ qua công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế. Một số doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, thua lỗ, nợ lương, nợ bảo hiểm kéo dài, chưa có giải pháp khắc phục. Một số đơn vị chất lượng triển khai, quán triệt, cụ thể hóa, sơ kết, tổng kết thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng còn hạn chế; lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05-CT/TW chưa mang nét đặc trưng riêng; chất lượng sinh hoạt chi bộ tuy được nâng lên nhưng chưa đồng đều; chưa kết nạp được đảng viên là chủ doanh nghiệp và chưa đạt chỉ tiêu kết nạp đảng viên lớp “Đồng Khởi mới”. Công tác kiểm tra, giám sát chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Cải cách hành chính chuyển biến chưa mạnh; việc thực hiện quy chế dân chủ có nơi chưa phát huy. Nội dung, hình thức hoạt động của các đoàn thể tuy có đổi mới nhưng chưa có chiều sâu; chưa phát triển được tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong các doanh nghiệp tư nhân.

Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Về khách quan là do tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch,... đã tác động tiêu cực tới tư tưởng của cán bộ, đảng viên và công tác xây dựng Đảng. Mặt khác, Đảng ủy Khối không trực tiếp lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nên việc đánh giá hiệu quả các mặt công tác và kết quả thực hiện nghị quyết của Đảng chưa mang tính toàn diện.

Về chủ quan là do Đảng ủy Khối trong lãnh đạo, chỉ đạo có lúc chưa tập trung vào trọng tâm, trọng điểm; chưa quyết liệt chỉ đạo nâng chất ở những tổ chức đảng có biểu hiện sa sút; chưa phát huy hết vai trò của các đồng chí cấp ủy viên trong việc theo dõi, chỉ đạo các đơn vị phụ trách; phương thức lãnh đạo chưa đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Công tác tham mưu của các ban Đảng ủy Khối còn hạn chế. Vai trò hạt nhân chính trị của một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa phát huy đúng mức; vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên chưa được phát huy đầy đủ.

* Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo đã rút ra một số kinh nghiệm

Thứ nhất, Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở và các đoàn thể phải thực sự là cầu nối, đồng hành với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình phát triển; kịp thời nắm bắt, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng; đổi mới nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo hướng coi trọng chất lượng, đi vào trọng tâm, trọng điểm.

Thứ ba, phát huy tốt quyết tâm chính trị của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tính tự giác, tinh thần phục vụ của cán bộ, đảng viên.  

Thứ tư, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp một cách chặt chẽ, tạo điều kiện cho tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động tốt hơn.

Thứ năm, quan tâm công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có quy mô vừa trở lên, có vị trí quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các doanh nghiệp ở các khu, cụm công nghiệp.

II- MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh hoạt động trong điều kiện có nhiều thuận lợi, như: Tiếp tục được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự hỗ trợ về chuyên môn của các ban đảng tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối; đoàn kết nội bộ tiếp tục được phát huy; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII đạt được những kết quả nhất định; đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ về chuyên môn và chính trị ngày càng cao; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ được nâng lên; hoạt động của các đoàn thể có nhiều tiến bộ là điều kiện để xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp còn thấp, khả năng hội nhập còn hạn chế; tình hình dịch Covid-19 và sự tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn mặn diễn biến bất thường ngày càng ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên bước đầu đã được ngăn chặn nhưng chưa được đẩy lùi; tình hình biển Đông diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch thực hiện chiến lược  “diễn biến hòa bình” trong thời đại công nghệ thông tin ngày càng hiện đại làm tăng nhanh quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Từ những thuận lợi và khó khăn trên, Đại hội nhất trí 05 năm tới phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1- Mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu

1.1. Mục tiêu

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết của Đảng bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh. Siết chặt kỷ cương, nâng chất cơ quan, đơn vị văn hóa, trọng tâm là xây dựng văn hóa chính trị, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.

1.2. Các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ

- Lãnh đạo Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Hàng năm, có trên 95% cán bộ, đảng viên và 85% công chức, viên chức, người lao động tham gia học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- 100% chi ủy, đảng ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm.

- Hàng năm trên 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Phấn đấu hàng năm có trên 80% đảng viên “hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Trong nhiệm kỳ, kết nạp từ 700 đến 800 đảng viên, trong đó có trên 70% đảng viên mới được kết nạp hàng năm trong độ tuổi Đoàn.

- Thành lập mới tổ chức đảng khi đủ điều kiện, chú trọng ở các khu công nghiệp và các loại hình doanh nghiệp.

- Hàng năm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt 100% chỉ tiêu chương trình đề ra. Trong nhiệm kỳ kéo giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm 10%. Giải quyết, xử lý dứt điểm tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, không để đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài.

- Thông qua vai trò của các tổ chức đảng ở doanh nghiệp, vận động chủ doanh nghiệp thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước: Hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm bắt buộc, bảo đảm an toàn lao động; đảm bảo việc làm, tăng thu nhập hàng năm cho người lao động; quan tâm đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

- Trên 90% tổ chức Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có đoàn thể không hoàn thành nhiệm vụ.

2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

2.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Tham mưu cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung làm tốt công tác triển khai, quán triệt và cụ thể hóa thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Lãnh đạo đổi mới công tác vận động quần chúng; tuyên truyền nâng cao ý thức về quyền và nghĩa vụ công dân trong việc tham gia quản lý xã hội. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để Nhân dân nhận thức rõ và đấu tranh với âm mưu của các thế lực thù địch. Triển khai thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng cơ quan, đơn vị văn hóa; xây dựng văn hóa chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Cấp ủy ở các doanh nghiệp tích cực phối hợp với hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban giám đốc, chủ doanh nghiệp để nâng cao năng lực quản trị, cấu trúc lại doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; đảm bảo hoạt động đúng pháp luật, bảo vệ môi trường, mạnh dạn đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng thương hiệu. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Đối với ngành ngân hàng, phải đa dạng hóa loại hình tín dụng và dịch vụ ngân hàng, đảm bảo nhu cầu vốn cho sản xuất và chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và an sinh xã hội.

2.2. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

2.2.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Tiếp tục bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đấu tranh chống những quan điểm lệch lạc về nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, chống “diễn biến hòa bình”.

Đổi mới công tác học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thông tin tình hình thời sự, ý nghĩa các ngày kỷ niệm ngày lễ lớn đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động theo hướng sát với từng đối tượng. Tăng cường giáo dục về đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng.

Kịp thời sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gắn với thường xuyên kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm. Tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị; bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

2.2.2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở. Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; kịp thời củng cố các tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; thành lập mới tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI. Tiếp tục tập trung xây dựng chi bộ tốt, hướng tới xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh kiểu mẫu.

Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, phát triển đảng viên mới, đặc biệt là đối tượng chủ doanh nghiệp; rà soát, sàng lọc cán bộ, đảng viên, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Sắp xếp, ổn định tổ chức đảng tại các cơ quan thực hiện đề án hợp nhất, sáp nhập. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, gắn với đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới; nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác sưu tra hồ sơ, thẩm tra xác minh lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, phục vụ tốt cho công tác kết nạp đảng viên, công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ... không để hồ sơ chậm và tồn đọng. 

2.2.3. Công tác kiểm tra, giám sát

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thực hiện có hiệu quả các chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy hàng năm và cả nhiệm kỳ. Tăng cường nhiệm vụ giám sát của các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra, các ban đảng và các chi bộ, đảng bộ.

Tổ chức giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường kiểm tra đối với đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; cương quyết xử lý nghiêm minh, chính xác, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm. Tiếp tục kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở.

2.3. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; lãnh đạo xây dựng các đoàn thể; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

2.3.1. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Phối hợp với cơ quan, đơn vị hoàn thành việc đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19-NQ/TW. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính có hiệu quả. Tăng cường trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, điều hành; quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo số lượng và chất lượng.

Cấp ủy ở các doanh nghiệp chủ động xây dựng, bổ sung, chấn chỉnh quy chế phối hợp với hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban giám đốc. Xác định vai trò, lợi ích của tổ chức đảng trong từng loại hình doanh nghiệp, để chủ doanh nghiệp ủng hộ, đồng hành cùng tổ chức đảng. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, hàng năm tổ chức hội nghị người lao động để ký kết thỏa ước lao động tập thể theo đúng quy định của pháp luật. Quan tâm nắm bắt tư tưởng và điều kiện làm việc của người lao động.

2.3.2. Lãnh đạo xây dựng các đoàn thể

Lãnh đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đoàn thể tổ chức các hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ quy định; lãnh đạo xây dựng các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phân công đảng viên trẻ làm bí thư Đoàn Thanh niên, nâng cao bản lĩnh chính trị, tạo niềm tin của tuổi trẻ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn Thanh niên tổ chức tốt các chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ.

Các cấp Công đoàn tăng cường giáo dục rèn luyện bản chất giai cấp công nhân; xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức chính trị, vai trò, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh trong thời kỳ mới. Tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, duy trì và nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt.

2.3.3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh chính trị, làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, ngăn chặn tình trạng lợi dụng tự do dân chủ, tín ngưỡng, tôn giáo,… để chống phá đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục củng cố lực lượng tự vệ cơ quan, phòng cháy, chữa cháy; bổ sung, hoàn thiện các phương án phòng thủ sẵn sàng chiến đấu đạt hiệu quả. Thường xuyên rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm các quy định về giữ gìn bí mật, bảo vệ an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tích cực đấu tranh phòng, chống có hiệu quả những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

3. Đại hội xác định 03 nhiệm vụ đột phá

3.1. Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, nhằm đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối trong cán bộ, đảng viên.

3.2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên; phát triển tổ chức đảng và đảng viên ở các loại hình doanh nghiệp.

3.3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; kéo giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm 10 % trong cả nhiệm kỳ.

B. Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục phát huy ưu điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

C. Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo Tỉnh ủy. Đại hội cũng đã thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025.

D. Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 28/29 đồng chí (khuyết 01 ủy viên ban chấp hành), Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI gồm 52 đại biểu chính thức và 03 đại biểu dự khuyết. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn chỉnh hồ sơ kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chuẩn y theo quy định.

E. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025 căn cứ vào Nghị quyết Đại hội và các nghị quyết đại hội Đảng cấp trên, gắn với tình hình thực tế để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực hiện trong thực tiễn.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã đề ra./.

Văn bản đính kèm: 

Thông tin hoạt động của Đảng ủy: 

Tin khác