Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 16:26

Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính xung kích tiên phong của đoàn viên Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre trong các phong trào Đoàn

Bài tham luận tọa đàm Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre

 

CN. Hồ Thị Thùy Dung
Tập sự giảng viên Khoa LLMLN, TTHCM

 

“Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên, là trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện quyền lợi của thanh niên; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”[1]. Đó là truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được Đảng ta khẳng định tại khoản 1, điều 44, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tự hào là đoàn viên Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre - ngôi trường đào tạo lý luận chính trị với bề dày lịch sử hơn 70 năm, trong suốt quá trình trưởng thành và phát triển của nhà trường, tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu qua các thời kỳ luôn quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng xây dựng lực lượng kế thừa tương lai, trong đó Đoàn Thanh niên là lực lượng được quan tâm nhất. Qua quá trình tu dưỡng, rèn luyện, đoàn viên Chi đoàn Trường Chính trị đã trở thành cánh tay đắc lực của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, là lực lượng xung kích cùng với đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới để nâng chất hoạt động của Chi đoàn, bên cạnh sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự hỗ trợ từ phía đoàn cấp trên, thì yếu tố quan trọng nhất là phải từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính xung kích, tiên phong của từng đoàn viên trong Chi đoàn.

Để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính xung kích tiên phong của đoàn viên Chi đoàn Trường Chính trị trong các phong trào đoàn, bản thân tôi với tư cách là một đoàn viên của Chi đoàn, xin đóng góp một số biện pháp sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị; giáo dục truyền thống; giáo dục đạo đức; tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đoàn viên thông qua việc đổi mới nội dung, hình thức giáo dục.

Trong Di Chúc, Bác Hồ đã căn dặn: “Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, có ý chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên”[2]. Giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên được Bác xác định là công tác quan trọng trong mọi thời kỳ cách mạng.

Hiện nay Chi đoàn Trường Chính trị gồm 14 đoàn viên trong đó 09/14 đoàn viên là đảng viên, 01 đoàn viên được giới thiệu Đảng ủy lựa chọn nguồn lớp đảng viên Đồng khởi mới. Nhìn chung, đoàn viên Chi đoàn Trường Chính trị Bến Tre đều có nhận thức, ý thức trách nhiệm, gương mẫu, hăng hái xung phong, có ý chí phấn đấu rèn luyện. Nhưng để đoàn viên phát huy triệt để tính tiên phong, xung kích trong hoạt động phong trào công tác đoàn, trong thực hiện nhiệm vụ chung của nhà trường thì cần phải quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, tuyên truyền phổ biến pháp luật,… để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của từng đoàn viên.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng khẳng định: “Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho thế hệ trẻ… Phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”[3]. Để thực hiện tốt công tác giáo dục về tư tưởng chính trị, giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức, tuyên truyền pháp luật,… Chi đoàn cần phải đổi mới nội dung và cả hình thức học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt Nghị quyết của Đảng, đoàn các cấp. Thông qua các hình thức đa dạng, sinh động, hấp dẫn như tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, hội thi tìm hiểu kiến thức lý luận chính trị trực tuyến, hái hoa dân chủ,… đồng thời phối hợp với các Chi đoàn khác trong hệ thống Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và các tổ chức Đoàn cơ sở thông qua hình thức giao lưu, kết nghĩa, về nguồn, tổ chức hành trình về địa chỉ đỏ, theo dấu chân những người anh hùng, thực hiện đa dạng các hình thức sinh hoạt ngoại khóa khác để tăng cường giáo dục truyền thống, qua đó tạo tính kết nối, tinh thần đoàn kết trong và ngoài Chi đoàn.

  Thứ hai, quan tâm công tác tổ chức xây dựng Đoàn vững mạnh, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn nòng cốt.

Triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, mỗi đoàn viên phải có đăng ký nội dung cụ thể để thực hiện, Ban Chấp hành (BCH) Chi đoàn quan tâm theo dõi tiến độ thực hiện những nội dung đã đăng ký, góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên. Đồng thời quan tâm bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt, tạo nguồn cán bộ đoàn cho nhiệm kỳ tới, đảm bảo đội ngũ cán bộ đoàn của đơn vị vừa tinh thông nghiệp vụ chuyên môn vừa vững vàng nghiệp vụ công tác đoàn, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và đoàn cấp trên giao cho.

Thứ ba, đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành Chi đoàn.

Đổi mới phương thức lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ, công tác đoàn của BCH. Phát huy vai trò của BCH, đặc biệt là vai trò của Bí thư Chi đoàn. BCH Chi đoàn phải đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chung của nhà trường, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, xứng đáng vừa hồng vừa chuyên, đủ đức đủ tài cùng đoàn viên Chi đoàn phát huy tính xung kích tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và trong hoạt động, phong trào đoàn.

Trong phân công giao việc BCH phải cân nhắc, xem xét sở trường, chuyên môn, hiểu sâu sắc tính cách và hoàn cảnh gia đình của từng đoàn viên để thể hiện tinh thần chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm, giúp cho đoàn viên Chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời BCH phải theo dõi, đôn đốc nhắc nhở, động viên, giúp đỡ kịp thời để có thể phát huy triệt để tính tiên phong, xung kích, năng động sáng tạo của đoàn viên trong Chi đoàn. 

BCH Chi đoàn phải xây dựng mối quan hệ cởi mở, đoàn kết các đoàn viên trong Chi đoàn, tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu với đoàn cấp trên trong định hướng chỉ đạo hoạt động và công tác của Chi đoàn. Đây là một trong những kỹ năng quan trọng cần có của cán bộ đoàn, để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai hoạt động, liên hệ công tác.

Thứ tư, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đoàn viên là đảng viên còn trong độ tuổi sinh hoạt đoàn.

Điều 45, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, quy định “Đảng viên còn trong độ tuổi đoàn phải sinh hoạt và công tác trong tổ chức đoàn”[4]. Bác Hồ đã căn dặn: “…Đảng viên đi trước, làng nước theo sau…”, theo lời dạy của Người, đảng viên phải là người tiên phong gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị và tất nhiên là đảng viên còn trong độ tuổi sinh hoạt đoàn phải phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, phong trào đoàn. BCH Chi đoàn cùng với Chi bộ, Đảng ủy theo dõi, động viên nhắc nhở, tạo điều kiện để đoàn viên là đảng viên phát huy triệt để tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và trong các phong trào đoàn.

Thứ năm, thực hiện khen thưởng, kỷ luật kịp thời.

BCH Chi đoàn phải quan tâm theo dõi chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra giám sát, nhận xét đánh giá có cơ sở khoa học, khách quan để có quyết định biểu dương, khen thưởng kịp thời đến tập thể cá nhân có thành tích trong hoạt động, thực hiện giới thiệu gương điển hình hàng quý, hằng năm, thực hiện đa dạng các hình thức động viên, khen thưởng nhằm tác dụng khích lệ đoàn viên phát huy được tính xung kích, tiên phong trong các phong trào đoàn.

Bên cạnh đó đối với những trường hợp đoàn viên sa sút ý chí phấn đấu, đặc biệt là đoàn viên là đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì BCH phải mạnh dạn đóng góp ý kiến xây dựng, nếu không khắc phục thì tiến hành xử lý kỷ luật theo đúng Điều lệ Đoàn quy định, đồng thời báo cáo về Đảng ủy và đoàn cấp trên xem xét xử lý.

Thiết nghĩ để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính xung kích tiên phong của đoàn viên Chi đoàn Trường Chính trị, bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và đoàn cấp trên, Ban Chấp hành Chi đoàn cần phải chú trọng đổi mới nội dung, hình thức giáo dục đoàn viên, đồng thời mỗi đoàn viên Chi đoàn phải nỗ lực phấn đấu và rèn luyện không ngừng... Để thực hiện được nhiệm vụ trên phải chú trọng công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn; thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò của BCH Chi đoàn và vai trò gương mẫu, tiền phong của đoàn viên là Đảng viên; đồng thời Chi đoàn phải có theo dõi hoạt động, khen thưởng kỷ luật kịp thời để phát huy triệt để tính xung kích, tiên phong của đoàn viên Chi đoàn trong các phong trào đoàn./.

__________________________
[1] Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2017, tr.67.
[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 12, tr. 498
[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, tr.162-163, HN, 2016.
[4] Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2017, tr.68.

Tin khác