Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 16:21

Mừng xuân 2019 nhớ thơ chúc tết Xuân Kỷ Hợi 1959 của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Công chức, viên chức và người lao động Trường Chính trị Bến Tre thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Nguyễn Thị Nguyên
Phòng NCKH-TT-TL
 

Sau 30 năm bôn ba đi tìm đường cứu nước (1911 - 1941), năm 1941, Bác Hồ trở về và ở tại hang PácPó, tỉnh Cao Bằng để lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Mùa xuân năm 1942, Bác Hồ có bài thơ chúc Tết đầu tiên Mừng xuân Nhâm Ngọ. Từ đó, mỗi dịp Tết đến xuân về, đồng bào cả nước lại háo hức chờ nghe Bác Hồ đọc thư và thơ chúc Tết. Thơ chúc Tết của Bác gửi tới đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài thường khen ngợi thành tích của một nǎm công tác và đề ra nhiệm vụ, phương hướng cho nǎm mới, động viên mọi người phấn khởi hǎng hái tiến lên hoàn thành nhiệm vụ mới. Từ mùa xuân 1942 - 1969, Bác Hồ có 22 bài thơ chúc Tết, đặc biệt năm 2019 - Xuân Kỷ Hợi kỷ niệm 60 năm bài thơ chúc Tết Xuân Kỷ Hợi 1959 Bác Hồ đã viết:

“Chúc mừng đồng bào nǎm mới,
Đoàn kết thi đua tiến tới,
Hoàn thành kế hoạch ba nǎm,
Thống nhất nước nhà thắng lợi”

Từ lời thơ chúc Tết của Bác, ta thấy được không khí thi đua sôi nổi, kết quả đáng phấn khởi. Đối với Trường Chính trị Bến Tre, nội dung ý thơ cũng là nội dung mà mỗi công chức, viên chức và người lao động cần phấn đấu thực hiện trong năm mới 2019 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy “Tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá” gắn với phương châm “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới” lấy “đoàn kết” làm trung tâm, “dân chủ” làm nền tảng, “năng động, đổi mới” làm động lực. Vì vậy, mỗi công chức, viên chức và người lao động Trường Chính trị Bến Tre cần đoàn kết thống nhất tạo sự đồng thuận, sớm hoàn thành các kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra trong công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của tỉnh nhà như lời chúc của Bác.

“… Đoàn kết thi đua tiến tới,
Hoàn thành kế hoạch ba nǎm,
Thống nhất nước nhà thắng lợi”

Năm 2019, Trường Chính trị Bến Tre có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế theo Quy định số 29-QĐi/TU ngày 03 tháng 01 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”. Chính vì vậy, sự tác động về thay đổi sắp xếp nhân sự, tổ chức bộ máy, sự lãnh đạo quản lý các môn học, phần học; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tiến trình hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2019.

Năm 2018, thực hiện chủ trương “tăng tốc” của Tỉnh ủy, Trường Chính trị Bến Tre triển khai thực hiện nhiệm vụ khá trọn vẹn, có sự chuyển biến tích cực so với năm 2017, trong đó đạt được những kết quả rất quan trọng kể cả lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng bộ cũng như nhiệm vụ chuyên môn. Đó là kết quả của sự phấn đấu nỗ lực của cả tập thể, đã cùng cộng đồng trách nhiệm tạo nên uy tín của Trường Chính trị Bến Tre trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh nhà. Những kết quả của năm 2018 sẽ là tiền đề vững chắc giúp cho đội ngũ công chức, viên chức và người lao động Trường Chính trị Bến Tre tiếp tục tăng tốc - tạo bứt phá trong năm 2019. Tại Hội nghị công chức, viên chức năm 2019, toàn thể công chức, viên chức và người lao động đã thống nhất với quyết tâm cao, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu, kế hoạch chủ yếu của Trường:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục công chức, viên chức và người lao động về ý nghĩa các ngày lễ lớn năm 2019; học tập nghiêm túc các Nghị quyết, chủ trương, chuyên đề; tập trung cụ thể hóa thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ X với phương châm: Dân chủ, Kỷ cương, Đoàn kết, Năng động, Đổi mới nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thứ hai, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với đăng ký thực hiện Cuộc vận động xây dựng người công chức, viên chức trong giai đoạn mới là “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” và thực hiện nghiêm các chuẩn mực đạo đức của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Trường Chính trị Bến Tre theo Quyết định số 184-QĐ/ĐU ngày 01/11/2017. Mỗi công chức, viên chức và người lao động phải đề cao ý thức tự giác học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ nhận thức và chuyên môn nghiệp vụ; tác phong đạo đức, tinh thần trách nhiệm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được phân công. Quan tâm nâng cao nhận thức chính trị cho nữ công chức, viên chức và người lao động phấn đấu đạt danh hiệu “nữ hai giỏi”.

Thứ ba, thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn; quan tâm củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; tiếp tục phát huy vai trò và hiệu quả tổ chức công đoàn trong việc tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, góp phần xây dựng cơ quan, nâng chất Đảng bộ Trường Chính trị. Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật lao động, quy chế dân chủ ở đơn vị và các chế độ, chính sách của công chức, viên chức và người lao động, nhất là trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.

Thứ tư, xây dựng quy chế hoạt động của Trường, của Công đoàn chặt chẽ cùng sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám hiệu. Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong mọi lĩnh vực công tác, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu ký kết giao ước thi đua năm 2019. Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng nếp sống văn minh cơ quan, gắn với xâv dựng đời sống văn hóa và thi đua thực hiện có hiệu quả các tiêu chí về “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và đảm bảo an toàn giao thông trong năm 2019.

Các chỉ tiêu cần phấn đấu hoàn thành:

Một, 100% công chức, viên chức và người lao động được học tập và thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Bến Tre và không ngừng phấn đấu tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới hiện nay.

Hai, 100% công chức, viên chức và người lao động thực hiện hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học trong năm 2019; phấn đấu 100% giảng viên tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy; trong quản lý chuyên môn luôn cải tiến hoạt động của từng đơn vị trong cơ quan từ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nâng cấp sang ISO 9001:2015.

Ba, 100% công chức, viên chức và người lao động thi đua thực hiện hiệu quả các tiêu chuẩn về “Tiếp tục giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa”, “Gia đình văn hóa” và “Văn hóa giao thông đường bộ” theo các văn bản hiện hành.

Bốn, 100% công chức, viên chức và người lao động đăng ký và tăng cường thực hiện cuộc vận động xây dựng người công chức, viên chức trong giai đoạn mới là “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Năm, 100% công chức, viên chức và người lao động tiếp tục tự giác học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề 2019. Nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đúng thực chất.

Sáu, 100% các thành viên của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân thực hiện nghiêm vai trò, chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định, trong năm có kiểm tra việc thu - chi tài chính cơ quan, công đoàn đúng nguyên tắc.

Bảy, 100% công chức, viên chức và người lao động tham gia và đóng góp cho hoạt động đền ơn đáp nghĩa cùng các hoạt động xã hội khác theo chỉ đạo cấp trên đảm bảo đạt kế hoạch đề ra (trừ những đối tượng được miễn giảm).

Trên cơ sở các nội dung phát động thi đua, các chỉ tiêu phải hoàn thành trong năm 2019, mỗi công chức, viên chức và người lao động phải tập trung trí tuệ, sức lực chủ động “tăng tốc” để “tạo bứt phá” về đích đưa tập thể Trường Chính trị Bến Tre hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy giao.

“Một năm khởi đầu từ mùa xuân” (Thư Bác Hồ gửi thanh niên và nhi đồng cả nước nhân dịp Tết 1946), trong không khí chào đón năm mới - Xuân Kỷ Hợi 2019, tập thể công chức, viên chức và người lao động Trường Chính trị Bến Tre phấn đấu “Đoàn kết thi đua tiến tới” triển khai và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm với không khí sôi nổi, đầy niềm tin và hứa hẹn một năm gặt hái nhiều thành công, thắng lợi như lời chúc của Bác đầu Xuân Kỷ Hợi 1959./.

Tin khác