Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Chủ nhật, 7 Tháng 8, 2022 - 22:20

Lịch viết khóa luận tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC A33, A34 (Điều chỉnh), từ ngày 20/4 đến 26/5/2021