Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Thứ hai, 8 Tháng 8, 2022 - 00:02

Lịch học và viết bài thu hoạch (giảng trực tuyến), lớp TC LLCT-HC C45, từ ngày 13/12 đến ngày 21/12/2021