Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Thứ hai, 15 Tháng 8, 2022 - 17:25

Lịch học tập Phần: Những vấn đề cơ bản về ĐCS và Lịch sử ĐCS Việt Nam (giảng trực tuyến); Lớp TC LLCT-HC GD28, từ ngày 15/10 đến 25/10/2021