Nhiệt liệt chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022)!

Thứ hai, 27 Tháng 6, 2022 - 09:21

Lịch học tập (Giảng trực tuyền, điều chỉnh lần 3) Phần: Tình hình và nhiệm vụ của địa phương, Lớp TC LLCT-HC C47, từ ngày 17/3 đến 25/3/2022