TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ hai, 21 Tháng 6, 2021 - 13:56

Lịch học tập (Điều chỉnh2) Phần: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TC LLCT-HC C50, từ ngày 12/4 đến 20/4/2021