Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Thứ hai, 15 Tháng 8, 2022 - 17:25

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 3) Phần: Nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở; Lớp TC LLCT-HC C50, từ ngày 06/6 đến ngày 17/6/2022