TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ hai, 21 Tháng 6, 2021 - 14:21

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chinh nhà nước, Lớp TCLLCT-HC C45, từ ngày 04/01 đến ngày 18/01/2021