Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Thứ hai, 15 Tháng 8, 2022 - 16:56

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính Nhà nước, Lớp TC LLCT-HC C47, từ ngày 23/3 đến ngày 02/4/2021