TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ bảy, 24 Tháng 7, 2021 - 02:01

Lịch học tập (Điều chỉnh lần 2) Phần: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính Nhà nước, Lớp TC LLCT-HC C47, từ ngày 23/3 đến ngày 02/4/2021