Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ tư, 29 Tháng 11, 2023 - 20:06

Lịch học lớp TC LLCT C57 (Điều chỉnh lần 2), Học phần: Nội dung cơ bản của CNDV biện chứng và CNDV lịch sử; từ ngày 15/3 đến ngày 31/3/2023