Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023)!

Thứ sáu, 8 Tháng 12, 2023 - 06:26

Lịch học lớp TC LLCT A44, Học phần: Nội dung cơ bản của CNXH khoa học và nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH; từ ngày 02/10 đến ngày 17/10/2023

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT A44

Học phần: 

Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Năm học: 

2023

Lịch học lớp TC LLCT A44, Học phần: Nội dung cơ bản của CNXH khoa học và nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH; từ ngày 02/10 đến ngày 17/10/2023

Tải tập tin đính kèm: 

Tin khác