TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ hai, 21 Tháng 6, 2021 - 13:00

Lịch giảng môn Triết học Mác-Lênin, lớp Cao học không chuyên khóa 27 (Đợt 2) Hệ KTT, từ ngày 25/4 đến ngày 29/4/2021