Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Thứ hai, 15 Tháng 8, 2022 - 17:34

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, năm 2022.

Sáng ngày 21/6/2022, Trường Chính trị Bến Tre phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho 62 giảng viên, viên chức các trường chính trị của 05 tỉnh: Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh.

 Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – PGS, TS. Hoàng Phúc Lâm; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Hồ Thị Hoàng Yến; UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị – Cao Văn Dũng; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức - Cán bộ và lãnh đạo Văn phòng Đề án 587 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng toàn thể giảng viên, viên chức 05 trường chính trị tỉnh tham dự.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019-2030” theo Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian 06 tháng, các học viên sẽ tập trung nghiên cứu và trao đổi, thảo luận về các tác phẩm kinh điển của C.Mác, Ph.Ăng-ghen; các tác phẩm tiêu biểu của V.I.Lênin,  Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam; các chuyên đề chuyên sâu và các chuyên đề bổ trợ.

Phát biểu khai giảng, PGS, TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, nghiên cứu, nắm vững các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoạt động đóng vai trò rất quan trọng trong việc nghiên cứu, gìn giữ, bảo vệ và phát triển những di sản tư tưởng, lý luận vô cùng quý giá của Đảng; đó cũng là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là các giảng viên lý luận chính trị trong cả nước. Đây là nhiệm vụ mang tính bắt buộc nhằm giúp người dạy và người học lý luận chính trị tiếp cận hệ thống các di sản lý luận từ “gốc”, làm sáng tỏ những nguyên lý, quan điểm mà các nhà kinh điển đã đề cập, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị nói riêng và công tác tư tưởng, lý luận của Đảng nói chung.

Để việc nghiên cứu, học tập các tác phẩm kinh điển một cách có hiệu quả, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm yêu cầu “Tiếp tục khẳng định và cụ thể hóa những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị bền vững phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; chỉ rõ các vấn đề cần bổ sung, phát triển. Tiếp tục nghiên cứu có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, làm rõ sự bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin của Hồ Chí Minh và của Đảng ta theo đúng tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị. Đồng thời, PGS, TS Hoàng Phúc Lâm đề nghị các đồng chí học viên nêu cao tinh thần gương mẫu của người giảng viên, người cán bộ quản lý, chấp hành tốt nội quy và các quy định của Học viện, của Trường Chính trị Bến Tre để đạt được kết quả tốt nhất của khóa học.

PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
phát biểu khai giảng.
 

Quang cảnh Lễ khai giảng

Đ/c Cao Văn Dũng, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng
phát biểu tại lễ khai giảng.
 
 
 
Tin, Ảnh: Tấn Lộc

Tin khác