Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ tư, 17 Tháng 4, 2024 - 16:34

Không ngừng nâng cao chất lượng quản lý học viên tại Trường Chính trị tỉnh Bến Tre

Nguyễn Thị Ninh 
Chuyên viên phòng QLĐT & NCKH
 

Hoạt động quản lý đào tạo bao gồm nhiều yếu tố, trong đó công tác quản lý học viên là rất quan trọng, góp phần quyết định đến hiệu quả đào tạo. Trường Chính trị Bến Tre trong những năm qua công tác quản lý học viên luôn được quan tâm và đổi mới trong tất cả các quy trình quản lý, ngay từ khâu tuyển sinh cho đến xem xét đánh giá kết quả học tập và rèn luyện.

Đối tượng người học ở Trường Chính trị là cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức, dự nguồn của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cấp cơ sở; cán bộ đương chức, dự nguồn trưởng, phó phòng, ban cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương. Đây là những người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, cương vị công tác, sự hiểu biết xã hội và tuổi đời cũng khác nhau. Do đó, công tác quản lý học viên cũng khác nhau hoàn toàn so với công tác quản lý học sinh, sinh viên của các trường phổ thông, cao đẳng, đại học.

Căn cứ pháp lý để thực hiện việc quản lý học viên tại trường bao gồm: (1) Quy định số 29-QĐi/TU ngày 03 tháng 1 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre; (2) Quyết định số 4874-QĐ/HVCTQG ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (3) Quy chế đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 421-QĐ/TCT ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre.

Đánh giá chung về công tác quản lý học viên của Trường Chính trị Bến Tre thời gian qua: Quán triệt chủ trương của Đảng ta về việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, nhất là từ khi có Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, đồng thời triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đã đề ra Đổi mới và nâng cao hiệu quả đào tạo của Trường Chính trị theo yêu cầu mới, lãnh đạo nhà trường đã quán triệt phương châm đào tạo của Trường là “Học thực chất, thi thực chất và kết quả thực chất”. Học tập với tinh thần cầu tiến, gắn kết kiến thức lý luận với thực tiễn địa phương, thực sự nâng cao năng lực thực tiễn sau khoá học tại trường là mục tiêu chung đặt ra cho học viên học tập, nghiên cứu tại trường. Chính vì vậy, công tác quản lý học viên luôn được Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng đặc biệt quan tâm nhằm không ngừng nâng cao chất lượng học viên học tập tại trường. Các nội dung liên quan đến quản lý học viên được thực hiện thống nhất, đồng bộ và xuyên suốt trong toàn khoá học của học viên, thông qua công tác chủ nhiệm lớp, thông qua hình thức kiểm tra xét điều kiện thi, thông qua công tác quản lý học viên tại phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học và thông qua công tác phối hợp với các cơ quan quản lý, đơn vị công tác của học viên… để nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của học viên cũng như kịp thời có những tác động tích cực giúp học viên yên tâm học tập và phấn đấu.

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, công tác quản lý học viên còn có một số hạn chế nhất định, một số khâu của quy trình quản lý còn thiếu chặt chẽ: Việc cho làm bài kiểm tra để xét điều kiện thi của các khoa, một số chủ nhiệm lớp còn dễ dãi trong quản lý học viên, sự phối hợp giữa chủ nhiệm lớp và ban cán sự lớp, cơ quan quản lý học viên và đặc biệt là chính bản thân học viên chưa tự nghiêm khắc với chính mình trong quá trình học tập, vắng, trễ với nhiều lý do khác nhau…

Từ những hạn chế trên, trong thời gian tới, Trường Chính trị tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục tăng cường quản lý học viên một cách chặt chẽ và toàn diện, không chỉ về tinh thần, thái độ học tập mà cả văn hoá ứng xử phù hợp với chuẩn mực của văn hoá trường Đảng. Do đó, để nâng cao hơn nữa công tác quản lý học viên cần tập trung một số giải pháp sau:

Một là, phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của từng chủ thể trong quản lý học viên: Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học (Chủ trì xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện của các lớp để Ban Giám hiệu phê duyệt; Theo dõi việc thực hiện kế hoạch học tập của các lớp đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, quản lý học viên trong thời gian học viên học tập, rèn luyện; Tiếp nhận, tham mưu cho Ban Giám hiệu xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công văn... liên quan đến việc học tập, rèn luyện của học viên; Tham mưu cho Ban Giám hiệu theo dõi, đánh giá khen thưởng, kỷ luật tập thể và cá nhân học viên trong quá trình học tập, rèn luyện; Quản lý hồ sơ, tài liệu, dữ liệu về học viên); Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu (Giải quyết các công việc hành chính liên quan đến học viên; Tham mưu cho Ban Giám hiệu giải quyết chế độ, chính sách của học viên theo quy định của nhà nước, địa phương; Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, chủ nhiệm lớp quản lý học viên nội trú, xử lý các trường hợp học viên vi phạm nội quy ký túc xá; Cung cấp, quản lý tài liệu học tập cho học viên; quản lý việc học tập, nghiên cứu ở thư viện của nhà trường; Bố trí phòng học, tổ chức sinh hoạt, ăn, ở cho học viên; giữ gìn trật tự an ninh, y tế học đường); Các Khoa (Phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học, chủ nhiệm lớp quản lý học viên trong giờ lên lớp, thảo luận, đi thực tế; Đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên theo thẩm quyền); Chủ nhiệm lớp (Giúp Ban Giám hiệu, lãnh đạo Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học quản lý lớp học; Chuẩn bị, quản lý hồ sơ lớp học, cùng với Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học xây dựng kế hoạch hoạt động toàn khóa để Ban Giám hiệu phê duyệt; Quản lý, điều hành quá trình học tập, rèn luyện của học viên theo đúng quy chế, quy định về quản lý đào tạo, chương trình, kế hoạch toàn khóa; quản lý và thực hiện nội dung trong sổ theo dõi giảng dạy và học tập; tập hợp đơn xin nghỉ học của học viên để báo cáo lãnh đạo Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học và Ban Giám hiệu giải quyết theo thẩm quyền; Sau các phần học, kết thúc khóa học, báo cáo với Ban Giám hiệu về tình hình mọi mặt của lớp; chuẩn bị hồ sơ học viên, nhận xét học viên, cung cấp tư liệu cho các Hội đồng và Hiệu trưởng để Hiệu trưởng xem xét, quyết định việc khen thưởng, kỷ luật, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp cho học viên.

Hai là, đối với học viên phải xác định rõ nghĩa vụ của mình trong quá trình học tập. Chấp hành nghiêm túc quy chế, quy định về quản lý đào tạo của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; quy chế quản lý đào tạo và nội quy của nhà trường; Có kế hoạch học tập cá nhân, đảm bảo đầy đủ thời lượng chương trình đào tạo, các khâu của quá trình học tập, rèn luyện như: nghe giảng, thảo luận, tự học, tự nghiên cứu, nghiên cứu thực tế, thi, viết khóa luận tốt nghiệp, hoạt động tập thể của lớp, của trường... Tôn trọng giảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của nhà trường; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập, rèn luyện. Thực hiện tốt nếp sống văn minh, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hành tiết kiệm; Tham gia đấu tranh phòng, chống tiêu cực trong học tập, rèn luyện.

Ba là, kiên quyết xử lý những trường hợp học viên vi phạm quy chế quản lý đào tạo nhất là tình trạng nghỉ học không xin phép, sử dụng điện thoại trong phòng thi, vi phạm nội quy phòng thi, vào học không nghiêm túc… kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm để đủ sức răn đe đối với những trường hợp khác.

Bốn là, chú trọng xây dựng đội ngũ ban cán sự lớp đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, có tinh thần trách nhiệm, có uy tín và nhiệt tình, làm cầu nối giữa lớp với giáo viên chủ nhiệm và với nhà trường. Trên hết, đây là những học viên làm gương cho lớp trong việc thực hiện các quy chế học tập và rèn luyện của trường.

Năm là, tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý học viên giữa các Trường Chính trị, có thể thông qua các toạ đàm, hội thảo về giải pháp nâng cao chất lượng quản lý học viên. Qua đó những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn và kinh nghiệm giải quyết, những mô hình mới, cách đánh giá khoa học, chuẩn xác sẽ được đúc rút tạo sự thống nhất trong đa đạng trong quản lý học viên tại các trường.

Sáu là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hoá việc quản lý học viên bằng triển khai sử dụng các phần mềm tiện ích phục vụ cho việc nhập dữ liệu, khai thác dữ liệu, xây dựng, thông báo kế hoạch đào tạo, thời khoá biểu học tập toàn khoá, lịch hội trường... Công nghệ là nền tảng căn bản để công tác quản lý học viên được đồng bộ, trôi chảy và mang lại hiệu quả cao, công khai, minh bạch, khách quan, đồng thời tối ưu hoá nguồn lực.

Thực hiện thường xuyên và đồng bộ những biện pháp trên sẽ tạo nên những chuyển biến đáng kể trong công tác quản lý học viên, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của trường, đáp ứng yêu cầu trường chính trị chuẩn trong giai đoạn hiện nay./.

Tin khác