TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ hai, 21 Tháng 6, 2021 - 13:38

Kề hoạch học tập môn: Nhà nước và pháp luật, Lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 09/3 đến ngày 19/3/2021