TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ bảy, 24 Tháng 7, 2021 - 03:05

Kế hoạch học tập Phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học, Lớp cao học XDĐ & CQNN, từ ngày 07/6 đến 11/6/2021