TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ bảy, 24 Tháng 7, 2021 - 02:53

Kế hoạch học tập môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lớp Cao cấp LLCT B83-BT, từ ngày 08/4 đến ngày 20/4/2021