Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Thứ hai, 15 Tháng 8, 2022 - 17:52

Kế hoạch học tập môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lớp Cao cấp LLCT B83-BT, từ ngày 08/4 đến ngày 20/4/2021