TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ bảy, 24 Tháng 7, 2021 - 01:19

Kế hoạch học tập môn: Kinh tế phát triển (Cập nhật), lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 30/3 đến 05/4/2021