TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ sáu, 25 Tháng 6, 2021 - 03:46

Kế hoạch học tập môn: Giáo dục quốc phòng và an ninh, Lớp Cao cấp LLCT B83-BT, từ ngày 01/6/2021 đến 05/6/2021