TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ sáu, 25 Tháng 6, 2021 - 03:20

Kế hoạch học tập môn: Chủ nghĩa xã hội khoa học, lớp Cao cấp LLCT B83-BT (Điều chỉnh lần 2), từ ngày 27/4 đến ngày 13/5/2021