Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Thứ hai, 8 Tháng 8, 2022 - 00:04

Kế hoạch học tập môn: Các chuyên đề ngoại khóa, lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 20/4 đến ngày 02/6/2021