TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ bảy, 24 Tháng 7, 2021 - 03:02

Kế hoạch học tập các chuyên đề ngoại khóa, lớp Cao cấp LLCT A84-BT, từ ngày 20/4 đến ngày 28/4/2021