TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ hai, 21 Tháng 6, 2021 - 13:53

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn:Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp CCLLCT C20, từ ngày 04/02 đến 07/02/2020