TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ hai, 21 Tháng 6, 2021 - 13:20

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Quan hệ quốc tế + Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lớp CCLLCT C19, từ ngày 18/5 đến 29/5/2020