TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ hai, 21 Tháng 6, 2021 - 14:06

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lớp CCLLCT C19, từ ngày 23/6 đến ngày 30/6/2020