TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ hai, 21 Tháng 6, 2021 - 12:57

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Lớp CCLLCT C20, từ ngày 07/5 đến 14/5/2020