Nhiệt liệt chào mừng 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

Thứ hai, 27 Tháng 9, 2021 - 10:15

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Khoa học lãnh đạo + Giới trong lãnh đạo, quản lý, Lớp CCLLCT C19, từ ngày 21/9 đến 30/9/2020