TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ hai, 21 Tháng 6, 2021 - 13:16

Kế hoạch giảng dạy và học tập môn: Giáo dục quốc phòng và an ninh, lớp Cao cấp LLCT C20 Bến Tre, từ ngày 01/7 đến 08/7/2020