Nhiệt liệt chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)! Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn!

Thứ hai, 26 Tháng 2, 2024 - 18:23

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề quí III năm 2022 của Đảng bộ Trường Chính trị

Chiều ngày 31/10/2022, thực hiện Kế hoạch số 31-KH/ĐU ngày 05/8/2022 về sinh hoạt chuyên đề quí III năm 2022 của Đảng ủy Trường Chính trị với chủ đề: Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” - Giá trị khoa học và niềm tin, Đảng ủy Trường Chính trị tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề quí III năm 2022. Chủ trì Hội nghị là Đảng ủy Trường Chính trị, thành phần tham dự bao gồm toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động Trường Chính trị.

Nội dung sinh hoạt chuyên đề quí III năm 2022 nhằm quán triệt nội dung, giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua đó nâng cao nhận thức và niềm tin về đường lối và thực tiễn đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Đồng chí Dương Văn Chăm, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị giới thiệu khái quát chủ đề sinh hoạt chuyên đề và định hướng đảng viên tham gia trình bày tham luận, thảo luận sâu vấn đề gắn với liên hệ thực tế lĩnh vực công tác. Nội dung nghiên cứu có tính chất chuyên sâu 6 vấn đề cơ bản:

1). Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội? Đi lên chủ nghĩa xã hội bằng cách nào?

2). Mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam như thế nào?

3). Vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

4). Những thành tựu trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

5). Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

6). Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về các vấn đề về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong quá trình sinh hoạt, có 07 lượt ý kiến trình bày tham luận và tham gia đóng góp ý kiến góp phần nâng cao nhận thức cho đảng viên, viên chức về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Văn Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy khẳng định những giá trị đúng đắn của bài viết và nhắc nhở đảng viên, viên chức Trường Chính trị trên vị trí công tác của mình, tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, quán triệt sâu sắc bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là đối với đội ngũ giảng viên vừa nghiên cứu nâng cao nhận thức bản thân vừa tuyên truyền những giá trị sâu sắc về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Trường Chính trị.

Ành: Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề.

 

 

ThS. Nguyễn Thị Nga
Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng

Tin khác