Nhiệt liệt chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động 01/5!

Thứ tư, 24 Tháng 4, 2024 - 17:19

Họp mặt đầu Xuân Giáp Thìn 2024

Sáng ngày 15 tháng 02 năm 2024 (nhằm ngày mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại hội trường số 03 Văn Phòng Tỉnh ủy, Khối thi đua 1 tổ chức họp mặt đầu Xuân Giáp Thìn 2024 và ký kết giao ước thi đua.

Tham dự họp mặt có đồng chí Nguyễn Văn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV) Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng Khối thi đua 1; đồng chí Võ Văn Tới,  Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh cùng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) 9 cơ quan, đơn vị trong khối thi đua: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Trường Chính trị tỉnh và Báo Đồng Khởi.

Buổi họp mặt đã thông qua các nội dung phát động phong trào thi đua và hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Trong đó, từng cơ quan, đơn vị trong Khối tiếp tục quán triệt, triển khai tổ chức tuyên truyền, vận động CBCCVC, người lao động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2024 và Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thia đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Từng cơ quan, đơn vị phấn đấu, quyết tâm thực hiện hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024.

Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong Đảng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, điều hành, sử dụng có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice. Tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên về chuyển đổi số theo NQ số 01-NQ/TU, ngày 20/10/2020 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 –  2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tập trung xây dựng chi bộ, đảng bộ, chính quyền, đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; giữ vững chất lượng, nâng chất “Cơ quan văn hóa”, “Đơn vị học tập”, “Cơ quan an toàn về an ninh trật tự”; phối hợp với Công đoàn tổ chức Hội nghị CBCCVC, lao động theo đúng quy định. Quan tâm kiện toàn, bố trí đội ngũ CBCCVC phù hợp với vị trí việc làm, năng lực, sở trường, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh theo quy hoạch, đảm bảo dân chủ, quan, đúng quy trình, đúng quy định. Xây dựng và triển khai thực hiện đạt chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch đề ra. Quan tâm, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho CBCCVC tự đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Tích cực đăng ký, hưởng ứng và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do các ngành, các cấp phát động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt việc phát hiện, biểu dương những nhân tố mới điển hình, tiêu biểu hàng tháng, quý đề nghị về Khối thi đua 1 biểu dương, đảm bảo chất lượng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; tổng kết phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, tiên tiến.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Đức, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Trưởng Khối thi đua 1 cho biết: Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; năm các cấp ủy chuẩn bị công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030, triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Với tinh thần quán triệt sâu sắc phương châm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025: “Dân chủ –  Kỷ cương –  Đồng thuận –  Sáng tạo –  Phát triển”, Khối thi đua 1 quyết tâm nỗ lực phấn đấu, tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Tỉnh ủy năm 2024 và đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2024 – 2025, tạo động lực mạnh mẽ để năm 2025 tăng tốc về đích thực hiện đạt, vượt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản, quy định của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng, nhất là đẩy mạnh việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 17/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đợt cao điểm thi đua “Đồng Khởi mới” giai đoạn 2024 – 2025 với tinh thần “Nhà nhà thi đua, người người thi đua; ngành ngành thi đua”. Qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động, thực hiện phong trào thi đua đồng bộ, toàn diện để phong trào ngày càng sôi nổi hơn, lan tỏa sâu rộng hơn trong toàn thể CBCCVC tại các cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 “Về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; từng cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua 1 chủ động, kịp thời trong tham mưu, đề xuất cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng; tiếp tục nâng cao năng lực cụ thể hóa thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng đồng bộ, sát thực, hiệu quả; tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Căn cứ vào các nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2024, các cơ quan, đơn vị trong Khối tiếp tục phát động mạnh mẽ sâu rộng các phong trào thi đua; nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2024, đặc biệt là nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường chỉ đạo về thi đua khen thưởng, đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua; động viên, khuyến khích CBCCVC, người lao động đề ra giải pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nâng cao trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trong chỉ đạo và phát động các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do Tỉnh ủy, UBND tỉnh phát động. Qua đó, bình xét, đề nghị Khối thi đua 1 biểu dương, khen thưởng cho những cá nhân điển hình, tiêu biểu.

Giao Cơ quan Thường trực Khối thi đua 1 năm 2024 – Báo Đồng Khởi rà soát các nội dung, tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của Khối, nhất là hưởng ứng và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của đợt thi đua cao điểm “Đồng Khởi mới” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động với yêu cầu đặt ra cụ thể: Có việc, có người, có sản phẩm. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng khen thưởng, biểu dương cho các cá nhân điển hình, tiêu biểu trong Khối theo định kỳ, bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, nhằm tạo động lực phấn đấu trong CBCCVC và người lao động.

Đ/c Dương Quốc Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Bến Tre
phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua của Khối thi đua 1, năm 2024.
 

Lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua 1 thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Đức, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy
trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu.
 
 

 

Tin, ảnh: Tấn Lộc

Tin khác