Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Chủ nhật, 21 Tháng 4, 2024 - 16:21

Học tập chuyên đề “Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay”

Ngày 09/02/2018, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Mục tiêu thực hiện Chỉ thị là nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự hiệu quả, thiết thực trong việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Thực hiện tinh thần trên, sáng ngày 11 tháng 6 năm 2019, Trường Chính trị Bến Tre tổ chức buổi học tập chuyên đề “Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay” do GS,TS. Trần Văn Phòng, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo cho khoảng 600 học viên; cán bộ, giảng viên chuyên trách Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; toàn thể viên chức và người lao động của Trường Chính trị Bến Tre.

Tại buổi học, GS,TS. Trần Văn Phòng đã truyền đạt cho người học 2 nội dung cần hiểu và nắm vững:

1. Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin: Thứ nhất, chủ nghĩa Mác-Lênin là một học thuyết phát triển; thứ hai, chủ nghĩa Mác-Lênin là chủ nghĩa nhân văn vì con người; thứ ba, phương pháp biện chứng duy vật; thứ tư, quan niệm duy vật về lịch sử; thứ năm, học thuyết hình thái kinh tế - xã hội; thứ sáu, học thuyết giá trị thăng dư; thứ bảy, về vai trò, sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp vô sản; thứ tám, học thuyết về chủ nghĩa xã hội.

2. Những giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh: Thứ nhất, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; thứ hai, về Đảng Cộng sản Việt Nam; thứ ba, về tư cách người đảng viên; thứ tư, về đạo đức của người đảng viên; thứ năm, về nhà nước pháp quyền; thứ sáu, về dân chủ; thứ bảy, về đại đoàn kết dân tộc.

Buổi học tập giúp cho người học nắm được những giá trị bền vững cơ bản nhất của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Người học biết vận dụng những kiến thức đã học để củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, biết vận dụng vào công tác của bản thân và biết đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch. Tin tưởng vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin vào nền tảng tư tưởng của Đảng; có thái độ đúng với những quan điểm không khoa học với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh buổi học chuyên đề

GS,TS. Trần Văn Phòng, Viện trưởng Viện Triết học,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo chuyên đề.

 

Nguyễn Thị Nguyên
Phòng QLĐT & NCKH.

Tin khác