Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Thứ hai, 15 Tháng 8, 2022 - 16:35

Bảng điềm phần học: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính nhà nước, Lớp TC LLCT-HC A35

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC A35

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN

Bảng điềm phần học: Những vấn đề cơ bản về Quản lý hành chính nhà nước, Lớp TC LLCT-HC A35

File đính kèm: 

Tin khác