Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!

Thứ tư, 17 Tháng 8, 2022 - 05:51

Bảng điềm Phần học: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TCLLCT-HC A34

Danh sách lớp: 

Trung cấp LLCT-HC A34

Danh sách môn học: 

Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh

Bảng điềm Phần học: Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, Lớp TCLLCT-HC A34

File đính kèm: 

Tin khác