Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024), 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 và 77 năm Ngày thành lập Trường Đảng tỉnh Bến Tre (Trường Chính trị Bến Tre) (07/3/1947-07/3/2024)!

Thứ hai, 4 Tháng 3, 2024 - 18:37

Đảng ủy Trường Chính trị Bến Tre nhìn lại năm 2019 và khát vọng năm 2020

    ĐẢNG ỦY

Quán triệt sâu  phương châm “Tiếp tục tăng tốc – tạo bứt phá” năm 2019, Đảng ủy nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hạ quyết tâm lãnh đạo, điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết với những kết quả nổi bật:

I. Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019

1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

* Công tác đào tạo, bồi dưỡng

Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt, đạt được 23/22 lớp đào tạo (đạt 104,55%), với 1.668 học viên; lớp bồi dưỡng 26/17 lớp với học viên 2.899 học viên, so kế hoạch đạt 152,9%. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thành công 01 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ nguồn Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; phối hợp tổ chức 10 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ nguồn cấp ủy cấp huyện và tương đương nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng, đồng thời để thấm sâu Chỉ thị 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã mời Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Phòng, Viện trưởng Viện Triết học – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo chuyên đề “Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay” cho giảng viên, viên chức và học viên của nhà trường; giảng viên chuyên trách các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố.

Song song với các hoạt động trên, Đảng ủy đã lãnh đạo tổ chức thành công hội thi “Học viên học giỏi lý luận chính trị”; điều chỉnh chương trình đào tạo Trung cấp LLCT - HC theo Quyết định số 8008-QĐ/HVCTQG, ngày 24/12/2018 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hướng dẫn số 614-HD/HVCTQGHCM, ngày 24/12/2018 về hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo Trung cấp LLCT – HC, phân công lại đội ngũ giảng viên đảm bảo chất lượng, hiệu quả đào tạo; tập trung xây dựng và ban hành bộ Quy chế quản lý đào tạo năm 2019.

* Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học

Trong năm 2019, Đảng ủy xác định phải đẩy mạnh lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và góp phần tổng kết thực tiễn để phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, cụ thể đã triển khai thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre”, chuẩn bị nghiệm thu; thực hiện 03 đề tài khoa học cấp cơ sở; tổ chức 02 cuộc tọa đàm cấp trường; tọa đàm cấp tỉnh với chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc và 70 năm lời dạy trong bài báo Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; xuất bản bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” 2 kỳ/năm; duy trì hoạt động trang thông tin điện tử Trường Chính trị Bến Tre. Các khoa triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch nghiên cứu thực tế năm 2019; hướng dẫn 10 lớp Trung cấp LLCT-HC đi nghiên cứu thực tế cuối khóa.

*Công tác tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

Đảng ủy lãnh đạo sâu sát công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2019, cử 02 giảng viên biệt phái trong thời gian 01 năm (từ tháng 5/2019).

Xây dựng đội ngũ giảng viên luôn được Đảng ủy chú trọng xem đây là điều kiện tiên quyết tiệm cận tiêu chí của Trường Chính trị chuẩn, trong năm, 02 viên chức hoàn thành chương đại học văn bằng hai ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 02 viên chức tiếp tục chương trình đào tạo sau đại học; 03 viên chức hoàn chỉnh Cao0 cấp lý luận chính trị; 03 viên chức đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính; 02 viên chức hoàn thành bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 05 lượt viên chức dự các lớp bồi dưỡng do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Đồng thời, thực hiện quy trình tuyển dụng 02 viên chức tập sự. Tổ chức cho 02 viên chức giảng tập ra Hội đồng khoa học nhà trường, kết quả cả 02 đều được xếp loại giỏi; 05 viên chức tập sự giảng ra Hội đồng khoa học, kết quả 05 đều chuyển chính thức. Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu; quy trình bổ nhiệm lại Trưởng khoa Xây dựng Đảng và Trưởng khoa Lý luận cơ sở.

Công tác hành chính, quản trị, thông tin, tư liệu luôn được sự lãnh đạo kịp thời, toàn diện của Đảng ủy như tổ chức tập huấn về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho viên chức và người lao động nhà trường; kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính; kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; quy chế xét, công nhận sáng kiến; tổ chức tập huấn công tác lập hồ sơ, nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan và ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành Ioffice cho viên chức nhà trường; sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Trường và các phòng, khoa phù hợp với quy định do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành và các quy định của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; quy định văn hóa ứng xử nơi công sở; bổ sung kịp thời các đầu sách nghiên cứu, tham khảo và giáo trình học tập vào thư viện để phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giảng viên và học viên; duy trì và nâng chất “Đơn vị văn hóa”.

2. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

*Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng

Quán triệt và triển khai tinh thần “Tiếp tục tăng tốc – tạo bứt phá” và phương châm “Dân chủ - kỷ cương - đoàn kết - năng động - đổi mới”, lấy “Đoàn kết” làm trung tâm, “Dân chủ” làm nền tảng, “Năng động - đổi mới” làm động lực của Tỉnh ủy, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và cấp ủy cấp trên đến toàn thể đảng viên và quần chúng; đồng thời chú trọng lãnh đạo đảng viên – giảng viên chủ động nghiên cứu và vận dụng trong nghiên cứu giảng dạy. Mỗi đảng viên, viên chức đăng ký các công việc bứt phá trong năm 2019 và công khai rộng rãi trên trang website của nhà trường.

Triển khai học tập, quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau học tập mỗi đảng viên, viên chức và người lao động nhà trường xây dựng kế hoạch tu dưỡng và nghiêm túc thực hiện theo nội dung đăng ký. Kết hợp thực hiện 03 cuộc sinh hoạt chuyên đề (chuyên đề “Giải pháp thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy tại Trường Chính trị Bến Tre” và chuyên đề “Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay” và chuyên đề “Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên trong đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và việc sử dụng các trang mạng xã hội”; đồng thời tích cực tham gia các buổi sinh hoạt, các cuộc hội nghị do cấp trên tổ chức.

Tiến hành sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã giới thiệu những gương điển hình, những tập thể và cá nhân tiêu biểu để nhân rộng và Đảng ủy, cấp trên khen thưởng, tuyên dương. Kết quả có 1 tập thể và 6 cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội trong Đảng bộ, kịp thời phản ánh để Đảng ủy lãnh đạo công tác tư tưởng đối với đảng viên, quần chúng. Đặc biệt, Đảng ủy chủ động lãnh đạo định hướng tư tưởng trong toàn đảng bộ về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mở chuyên mục trên trang website để tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và triển khai Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư khóa XII về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Lãnh đạo thực hiện tốt kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 07/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2019, Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 12/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ diễn tập năm 2019 và Công văn số 972-CV/ĐUK ngày 28/02/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2019;

Duy trì nền nếp việc tổ chức thông tin thời sự và thông báo dư luận xã hội nhằm đảm bảo thông tin kịp thời về tình hình thế giới, tình hình trong nước, của địa phương thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ khung. Đảng ủy, Ban Giám hiệu luôn quan tâm nắm bắt và giải quyết kịp thời tâm tư, vướng mắc của đảng viên và quần chúng …, tạo nên sự ổn định và đồng thuận cao, không xảy ra tình trạng đơn thư tố cáo, khiếu kiện.

*Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ

- Công tác tổ chức cán bộ: Đảng ủy lãnh đạo hoàn chỉnh Quy hoạch A3 và kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt; thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của mình; thực hiện tinh giản biên chế theo Đề án số 02-ĐA/TCT đảm bảo tổ chức bộ máy nhà trường theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Đã giải quyết 01 trường hợp nghỉ việc theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng ủy, chi bộ theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy và Đề án số 01-ĐA/ĐUK của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó lựa chọn chi bộ Phòng Đào tạo làm điểm xây dựng chi bộ tốt. Trong sinh hoạt, Đảng ủy luôn đảm bảo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ (mở rộng có sự tham dự của Bí thư Đoàn thanh niên).

- Công tác đảng viên”: Triển khai thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy và Kế hoạch phát triển đảng viên “Đồng khởi mới” đảm bảo yêu cầu tiến độ và chất lượng. Đảng bộ chú trọng chất lượng, bảo đảm chuẩn chất trong việc xét, đề nghị chuyển đảng chính thức, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng. Đã kết nạp vào Đảng 02 đảng viên học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Đề nghị Đảng ủy Khối chuẩn y kết nạp cho 01 đảng viên lớp “Đồng khởi mới”; tiến hành các thủ tục xét chuyển đảng chính thức cho 02 đảng viên dự bị và làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 05 đảng viên (02 đ/c thực hiện quyết định biệt phái, 01 đ/c nghỉ việc, 01 đ/c chuyển công tác và 01 đ/c chuyển sinh hoạt nội bộ).

Thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 công khai, dân chủ, đúng quy trình.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Thực hiện đúng yêu cầu, thủ tục trong xây dựng Quy hoạch cán bộ (Quy hoạch A3). Đảng ủy đề nghị với các cơ quan chức năng thẩm tra, kết luận quan hệ chính trị phục vụ cho công tác bổ nhiệm cán bộ, công tác tuyển dụng của nhà trường. Đồng thời thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tâm tư của đảng viên và quần chúng; giải quyết kịp thời có lý, có tình những vấn đề phát sinh.

*Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật

Khắc phục những hạn chế và thực hiện góp ý, kết luận của Đoàn Kiểm tra của Đảng ủy Khối, Đảng ủy quan tâm xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch/chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và các chi bộ với nội dung, đối tượng cụ thể với lộ trình hợp lý. Đã kiểm tra chuyên đề đối với tất cả các chi bộ trực thuộc, trong đó trực tiếp kiểm tra Chi bộ Liên khoa và đồng chí Bí thư Chi bộ; giám sát chuyên đề đối với Chi bộ Phòng TC – HC – QT; UBKT Đảng ủy giám sát thường xuyên đối với 05 đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ trực thuộc thực hiện theo đúng chương trình đề ra.

Thông qua các đảng ủy viên, báo cáo của các chi bộ và sinh hoạt Đảng ủy hàng tháng, Đảng ủy đã thường xuyên kiểm tra, định hướng đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy đảng cấp trên và của Đảng ủy; thường xuyên nhắc nhở việc chấp hành và thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng… không để xảy ra vi phạm phải xử lý.

Thông qua kế koạch được phân công các đảng ủy viên, các chi bộ thường xuyên giám sát các đối tượng, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những lệch lạc để không xảy ra sai phạm (nhất là các đảng viên mắc khuyết điểm, còn hạn chế).

3. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đoàn thể

* Lãnh đạo xây dựng cơ quan

Quán triệt tinh thần “Tiếp tục tăng tốc – tạo bứt phá”, thực hiện phương châm “Dân chủ - kỷ cương – đoàn kết – năng động – đổi mới”, lấy “Đoàn kết” làm trung tâm, “Dân chủ” làm nền tảng, “Năng động – đổi mới” làm động lực; Đảng ủy và Ban Giám hiệu đã xác định và cam kết lãnh đạo thực hiện 22 “đầu việc” cụ thể với 3 khâu đột phá.

Thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW, ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy định số 29-QĐi/TU, ngày 03/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế Trường Chính trị tỉnh Bến Tre; Trường đã xây dựng, ban hành và tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TCT, ngày 18/02/2019 của Trường Chính trị Bến Tre về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Trường. Qua đó, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Bến Tre được tinh gọn, giảm 01 thành viên Ban Giám hiệu, 01 phòng, 01 khoa và hoạt động ổn định.

Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, bảo quản và sử dụng có hiệu quả kinh phí, tài sản công. Chú trọng xây dựng cảnh quan môi trường “xanh, sạch, đẹp”, giữ vững danh hiệu “Đơn vị văn hóa” theo tinh thần Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế công nhận, thu hồi các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bến Tre”. Thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ nhằm phòng chống tham nhũng, lãng phí; củng cố, kiện toàn ban chỉ huy quân sự cơ quan, đội tự vệ bán chuyên trách, đội phòng cháy chữa cháy, tổ chức trực những ngày lễ, Tết.

*Lãnh đạo xây dựng đoàn thể

Quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện cho hoạt động của các đoàn thể nhằm thực hiện  dân chủ và phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ và tham gia xây dựng Đảng bộ và nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chung.

Lãnh đạo đảng viên, quần chúng của nhà trường chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào, các cuộc vận động do các cấp tổ chức. Duy trì thường xuyên việc thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng mà nhà trường phụng dưỡng.

Lãnh đạo Công đoàn cơ sở thực hiện tốt việc chăm lo cải thiện đời sống của Công viên và người lao động trong Trường nhân dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm các ngày lễ lớn (17/01, 03/2, 30/4, 01/5, 19/5, 01/6…) các phong trào và hoạt động khác. Tổ chức kết nạp 05 viên chức vào tổ chức Công đoàn.

Chỉ đạo phối hợp tổ chức các phong trào vui chơi, giải trí, rèn luyện thân thể bảo đảm sức khỏe phục vụ công tác, học tập; tổ chức luyện tập và tham gia thi đấu, giao lưu thể thao trong khuôn khổ “Hội thao các Trường Chính trị khu vực đồng bằng sông Cửu Long” năm 2019; tổ chức hội thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Hoạt động của Đoàn Thanh niên triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, các phong trào do Đoàn khối, Đảng ủy chỉ đạo; tổ chức tọa đàm “Đoàn viên Chi đoàn Trường Chính trị với hoạt động soạn giảng và trở thành giảng viên dạy giỏi”; ra mắt “Câu Lạc bộ giảng viên trẻ”; tổ chức thành công Hội nghị Chi Đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Bên cạnh những kết quả đạt được đã nêu trên, hoạt động của công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Trường Chính trị vẫn còn một số hạn chế như sau:

- Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của cấp trên; xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy, Ban Giám hiệu đôi lúc còn chậm tiến độ (kể cả khi xây dựng kế hoạch, chương trình; tổ chức thực hiện và khi báo cáo lên cấp trên).

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt của cơ quan, đơn vị trong năm tuy đạt và vượt chỉ tiêu nhưng đôi lúc chưa sát, đúng tiến độ; chất lượng đào tạo, bồi dưỡng có nâng lên, thực chất hơn, những vẫn còn nhiều trường hợp học viên vi phạm về quy chế, về rèn luyện…

- Việc thực hiện quy chế làm việc đôi lúc chưa sát, nên còn tình trạng thiếu sự chặt chẽ, nhịp nhàng trong phối hợp giữa các bộ phận.

- Kết quả lãnh đạo triển khai quán triệt và cụ thể hóa Chương trình hành động số 28-CTr/TU, 29-CTr/TU; Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy thành chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện về tinh gọn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Một bộ phận lực lượng trẻ, mới tuyển dụng chưa thực sự  “tăng tốc” nên chuyển biến còn chậm so với yêu cầu; một vài đảng viên chưa thực sự gương mẫu về đạo đức, phẩm chất, lối sống và phong cách, phương pháp làm việc.

- Mặc dù đã quán triệt tinh thần “Tiếp tục tăng tốc – tạo bứt phá”, thực hiện phương châm “Dân chủ - kỷ cương - đoàn kết - năng động - đổi mới”, lấy “Đoàn kết” làm trung tâm, “Dân chủ” làm nền tảng, “Năng động – đổi mới” làm động lực nhưng trong đơn vị vẫn chưa thật sự “Năng động – đổi mới”.

- Việc lãnh đạo “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chưa phát hiện, nhân rộng các gương điển hình chưa đều khắp và thường xuyên.

* Nguyên nhân

- Mặt bằng nhận thức của đảng viên không đồng đều; “sức ỳ” và những hạn chế do lịch sử để lại cần có thời gian khắc phục triệt để; …

- Do sự thay đổi về nhân sự chủ chốt của Đảng ủy (Bí thư và Phó Bí thư); Đảng ủy và một vài đảng ủy viên chưa tập trung cho công tác đảng và bị chi phối nhiều trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ảnh hưởng công tác lãnh đạo của Đảng ủy; công tác tự phê bình và phê bình chưa thật nền nếp trong sinh hoạt chi bộ.

- Một số ít đảng viên và quần chúng chưa thật sự năng động, đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao, chưa hết lòng vì tập thể, vì sự nghiệp chung;

- Việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thật sự sâu rộng và hiệu quả chưa cao.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên và thực hiện Nghị quyết năm 2020 của Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Trường Chính trị quyết tâm nổ lực phấn đấu, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 như sau:

II. Khát vọng năm 2020

1. Mục tiêu

Quán triệt chủ đề năm 2020 của Tỉnh ủy là  “Bứt phá về đích”, tập trung tạo “bứt phá” ở các nhiệm vụ trọng tâm để các mục tiêu, chỉ tiêu chính của nghị quyết đại hội sẽ “về đích” vào cuối nhiệm kỳ; Tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Dân chủ - kỷ cương - đoàn kết - năng động - đổi mới”, lấy “Đoàn kết” làm trung tâm, “Dân chủ” làm nền tảng, “Năng động - đổi mới” làm động lực; Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng làm nền tảng thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, tạo sự chuyển biến đột phá trong triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Bến Tre và Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, Nghị quyết của Đảng bộ Trường Chính trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu

- Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học năm 2020 được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt, với 22 lớp đào tạo – 1.627 học viên và 27 lớp bồi dưỡng – 3.549 học viên.

- Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư, Quy định số 29-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường; kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

- 100% đảng viên, trên 97% quần chúng tham gia học tập quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng và chuyên đề năm 2020.

- Phấn đấu kết nạp 02 đảng viên mới đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng.

- Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Hàng năm kiểm tra 20% chi bộ trực thuộc, 20% Đảng ủy viên, 20% đảng viên; Giám sát chuyên đề và thường xuyên 20% chi bộ trực thuộc.

- Cuối năm, Đảng bộ đạt chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 01 chi bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ; có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ và bị xử lý kỷ luật.

- Xây dựng và thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO và Chính sách chất lượng của Trường; duy trì và giữ vững danh hiệu “Đơn vị văn hóa” phấn đấu xây dựng “Trường Chính trị chuẩn”.

- Phấn đấu Công đoàn cơ sở và Đoàn Thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

3.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

* Lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021 trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt; bảo đảm quản lý chặt chẽ theo quy chế đào tạo, chú trọng nghiên cứu lý luận – thực tiễn, thường xuyên cập nhật kiến thức, thông tin, bảo đảm chất lượng nội dung giảng dạy, trong giảng dạy kết hợp phương pháp truyền thống với phương pháp tích cực và sử dụng phương tiện hiện đại.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” trong Trường; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Chú trọng nâng cao trình độ, bản lĩnh và kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (ngăn chặn, đẩy lùi sự “suy thoái” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ), bứt phá để về đích kết thúc thắng lợi nhiệm vụ của năm 2020, kết thúc thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, bảo đảm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

*Lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế

Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt công tác tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 – 03/02/2020).

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổng thể nghiên cứu khoa học năm 2020 theo hướng tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học; xuất bản bản tin “Thông tin lý luận và thực tiễn” phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập ở Trường và yêu cầu của lãnh đạo cấp trên. Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học phục vụ cho hoạt động thực tiễn của các địa phương, đơn vị.

Lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, khoa triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2020. Trên cơ sở Quy chế quản lý trang thông tin điện tử, nâng cao chất lượng các bài viết, phục vụ tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.

Lãnh đạo tốt việc nghiên cứu thực tế năm 2020 và thực hiện nền nếp hoạt động nghiên cứu thực tế của đội ngũ đảng viên giảng viên gắn với thực hiện nghiêm quy chế nghiên cứu thực tế cuối khóa của giảng viên và học viên.

*Lãnh đạo công tác tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên học tập nâng cao trình độ; thực hiện đúng các quy trình, thủ tục đánh giá viên chức cán bộ cuối năm. Chủ động chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

Công tác hành chính cơ bản bảo đảm kinh phí hoạt động, trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ làm việc, giảng dạy, học tập.

Các bộ phận tiếp tục duy trì, cải tiến nâng cao hệ thống quản lý chất lượng phục vụ các mặt hoạt động của Trường.

3.2. Công tác xây dựng Đảng

* Lãnh đạo công tác tư tưởng

Tập trung lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng trong toàn đảng bộ, thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đảng viên, viên chức và quần chúng; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng để lãnh đạo và giải quyết kịp thời; góp phần phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần hợp tác, chủ động, sáng tạo trong công việc. Kết hợp thực hiện nghiêm túc các giải pháp theo tinh thần NQTW4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời chú trọng phát huy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong “tự soi, tự sửa” và tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp của tập thể.

Kịp thời phổ biến, quán triệt để đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của tỉnh, của Trường. Triển khai các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Triển khai học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” gắn với sinh hoạt chuyên đề.

Thường xuyên quan tâm nắm bắt tư tưởng, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, uốn nắn những nhận thức chưa thống nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo đội ngũ đảng viên giảng viên chủ động viết bài phê phán những nhận thức và hành động sai trái, phản bác những luận điệu xuyên tạc và tích cực tuyên truyền nâng cao cảnh giác đấu tranh với những âm mưu và hành động lôi kéo phá hoại của các phần tử quá khích.

Duy trì chế độ thông tin thời sự và phản ánh dư luận xã hội để định hướng tư tưởng cho đảng viên, viên chức và học viên của nhà trường.

*Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện đúng theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã được Đảng ủy thông qua.

Lãnh đạo việc nhận xét đánh giá viên chức hàng năm đúng thực chất, dân chủ, công khai, đúng quy trình; tiếp tục thực hiện chủ trương tuyển dụng viên chức đạt tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và tiêu chuẩn chính trị để phát triển đảng viên nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng, khoa. Tiếp tục đưa giảng viên đi thực tế để trang bị tri thức thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

Nâng cao vai trò chất lượng sinh hoạt Đảng ủy, sinh hoạt chi bộ theo Đề án số 01-ĐA/ĐUK và Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, sinh hoạt chi bộ. Lãnh đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt lệ kỳ, cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê và phê bình, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng.

Tiếp tục bồi dưỡng, tạo điều kiện và giúp đỡ, giáo dục các đối tượng kết nạp, đảm bảo đúng kế hoạch và chất lượng. Tăng cường công tác quản lý đảng viên cả nơi công tác và nơi cư trú; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đầy đủ các quy định về quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm cán bộ, chính sách, chế độ đãi ngộ… không để xảy ra tiêu cực, sai phạm

*Công tác kiểm tra, giám sát

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhắc nhở đảng viên và quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảm bảo thực hiện việc kiểm tra, giám sát theo điều 30 Điều lệ Đảng. Chú trọng phổ biến, quán triệt và thực hiện tốt các quy định mới của Đảng về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Đảng ủy và lãnh đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 với việc phân bổ thời gian phù hợp, cân đối, không tập trung vào những tháng cuối năm và thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao.

Chú ý kết hợp thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, chi bộ với kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung đăng ký công việc của đảng viên và thực hiện theo yêu cầu “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quan tâm giải quyết những “tâm tư” của đảng viên và quần chúng, xử lý kịp thời đảng viên có dấu hiệu vi phạm, không để xảy ra tình trạng đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Thực hiện triệt để những nội dung trong Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm năm 2019 của Đảng ủy.

3.3. Lãnh đạo xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh

*Lãnh đạo xây dựng cơ quan

Trường tiếp tục quan tâm thực hiện việc cân đối kinh phí hoạt động của cơ quan, cải tạo cảnh quan môi trường.

Quan tâm duy trì và nâng chất đơn vị văn hóa theo nội dung đăng k‎ý và theo tinh thần Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế công nhận, thu hồi các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bến Tre; thực hiện tốt Quy chế dân chủ, Quy chế chi tiêu nội bộ, công khai tài chính định kỳ; thường xuyên kiểm tra nhắc nhở ý thức cảnh giác của công chức, viên chức và học viên của nhà trường nhằm đảm bảo an ninh-trật tự, an toàn cơ quan. Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tăng cường giữ vững an ninh, bảo vệ cơ quan trước những tình huống phức tạp; Lãnh đạo tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; phòng cháy chữa cháy.

*Lãnh đạo xây dựng đoàn thể

Lãnh đạo Công đoàn cơ sở và Đoàn trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và điều lệ của từng đoàn thể quy định. Phát huy thành tích và ưu thế hoạt động Công đoàn cơ sở và sự phấn đấu, nổ lực của Chi đoàn Thanh niên để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Động viên công chức, viên chức, người lao động nêu cao ý chí tự lực, tự cường, nâng cao ý thức trách nhiệm, năng động, sáng tạo, hăng hái thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ.

Lãnh đạo đảm bảo thực hiện đúng các quy chế làm việc, quy chế phối hợp, quy chế dân chủ ở cơ quan. Phát huy và duy trì các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ và hưởng ứng tích cực các phong trào, các cuộc vận động do lãnh đạo cấp trên chỉ đạo, phát động.

Để hiện thực hóa những khát vọng trên, từng đảng viên, viên chức, người lao động phải quán triệt sâu sắc, lĩnh hội triệt để tinh thần đoàn kết trong ứng xử và xử sự mọi việc; đặt mình trong tổ chức, đặt lợi ích của tổ chức lên trên hết; giảm tối đa “cái tôi” – kẻ thù lớn nhất của mỗi người để hòa mình vào tập thể./.

Tin khác