Công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2016 và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 của Trường Chính trị Bến Tre

Thạc sĩ Nguyễn Trúc Hạnh
Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị
 

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Công văn số 255-CV/TU ngày 11/4/2016 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của Trường Chính trị. Trường Chính trị Bến Tre đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, triển khai thực hiện đạt những kết quả cụ thể so với nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kể từ sau đại hội.

Phần thứ nhất
Kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học năm 2016

Trước hết, về số lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng:

- Hệ liên kết đào tạo Đại học, Cao cấp lý luận chính trị: 07 lớp, 678 học viên;

- Hệ đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính: 21 lớp, 1.635 học viên;

- Hệ bồi dưỡng: 35 lớp, 3.667 học viên.

Trong tổng số 28 lớp đào tạo năm 2016, có 08 lớp đã tổng kết bế giảng ra trường, bao gồm : Lớp Cao cấp lý luận chính trị C14, lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính B22, C23, C24, C25, C26, C27 và ngành Giáo dục khóa 19.

Như vậy so kế hoạch năm 2016 đã thực hiện: 28/26 lớp đào tạo, đạt 107,69% và bồi dưỡng 35/36 lớp đạt  97,2%.

Nhận xét, đánh giá thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2016:

Từ những kết quả trên có thể đánh giá một cách khái quát về công tác tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2016 tại Trường Chính trị Bến Tre:

Thứ nhất, về công tác xây dựng kế hoạch

- Công tác khảo sát và xây dựng kế hoạch được đổi mới, chặt chẽ, đối tượng đào tạo ở các hệ lớp được đăng ký cụ thể ngay từ đầu, do đó rất thuận lợi trong khâu tuyển sinh tổ chức các lớp.

- Trường Chính trị bám theo kế hoạch được duyệt để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, mọi sự điều chỉnh, phát sinh đều xin chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy. Trong thực hiện đảm bảo nghiêm túc theo quy chế và phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra, việc tổ chức các lớp cơ bản đúng theo tiến độ và thời gian dự kiến theo kế hoạch.

- Bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tế trên địa bàn tỉnh, đảm bảo và tôn trọng nguyên tắc về sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Thường trực Tỉnh ủy.

Thứ hai, về xây dựng và quản lý nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng

Năm 2016, Trường Chính trị Bến Tre thực hiện một số loại hình đào tạo, bồi dưỡng:

- Đối với hệ liên kết đào tạo, Trường Chính trị Bến Tre chủ yếu tham gia phối hợp công tác quản lý lớp và các công tác phục vụ đào tạo: Bố trí hội trường học, phục vụ đưa đón, ăn, nghỉ cho giảng viên… đảm bảo đúng như cam kết trong hợp đồng liên kết mở lớp.

- Đối với hệ Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, tuân thủ thực hiện theo chương trình khung của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Quyết định 1479/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2014) và thực hiện điều chỉnh chương trình theo Hướng dẫn số 134/HD-HVCTQG ngày 21/7/2016 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở chương trình chung, sau khi có Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo toàn thể giảng viên nhà trường chủ động cập nhật kiến thức, quan điểm mới vào bài giảng, đảm bảo tính thông tin, định hướng kịp thời về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng ngày càng tốt hơn mục tiêu đào tạo.

Bên cạnh đó, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng được cụ thể hóa từ chương trình đào tạo theo phương châm gắn lý luận với thực tiễn, nhà trường cũng đã có sự bổ sung một số nội dung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tỉnh (phần Những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương).

Đã biên soạn (chỉnh sửa và bổ sung) tài liệu giảng dạy “Tình hình, nhiệm vụ của địa phương” thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính theo Hướng dẫn số 167/HD-HVCTQG ngày 06/11/2015 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Vụ Các Trường Chính trị đang thẩm định và xin xuất bản.

- Đối với các chương trình bồi dưỡng: Trường đã căn cứ yêu cầu về nhiệm vụ của địa phương, đặc điểm của từng đối tượng, bám sát sự lãng đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể  tỉnh có liên quan xây dựng chương trình bồi dưỡng đảm bảo tính thiết thực, phù hợp đối tượng.

Thứ ba, về công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên được quan tâm thực hiện tốt. Năm 2016, Trường Chính trị Bến Tre đã cử 21 lượt cán bộ, giảng viên tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Học viện, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức;  01 nghiên cứu sinh chuẩn bị bảo vệ luận án, 03 giảng viên tham dự học cao học, 01 dự học văn bằng 2 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 02  cán bộ dự học Cao cấp lý luận chính trị, 03 viên chức học Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

- Ban Giám hiệu đã xin Thường trực Tỉnh ủy cho cơ chế đặc thù xét tuyển nguồn để đào tạo giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện tại và nguồn kế thừa cho tương lai, đã tổ chức xét tuyển, có 06 hồ sơ đăng ký, qua tuyển chọn ban đầu, có 03 ứng viên được chọn, nhà trường đã tiến hành thực hiện quy trình tiếp nhận hợp đồng thử việc và cho soạn giảng với thời gian 3 tháng (từ tháng 8 – tháng 10/2016).

- Thực hiện theo kế hoạch của Tỉnh ủy và nhà trường về việc đưa cán bộ trường biệt phái về cơ sở (01 đồng chí được biệt phái giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Long Định, huyện Bình Đại, 01 đồng chí giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Mỏ Cày Bắc và 01 đồng chí giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Hữu Định, huyện Châu Thành), năm 2016, các đồng chí này đã hoàn thành thời gian biệt phái. Nhìn chung các đồng chí đã thâm nhập thực tiễn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

- Đối với hoạt động nâng chất lượng giảng viên, thực hiện phân công lại bài giảng một cách hợp lý cho cả giảng viên chính thức và giảng viên dự bị, tạo điều kiện cho giảng viên luân phiên tham gia giảng các bài trong chương trình, vừa nâng tầm, vừa đảm bảo kế hoạch giảng dạy của nhà trường.

Duy trì triển khai thực hiện lấy phiếu nhận xét, đánh giá phản hồi từ học viên sau khi kết thúc phần học. Đây là một kênh thông tin quan trọng để đánh giá chất lượng giảng viên và góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên, nâng cao chất lượng dạy - học.

Thứ tư, về quản lý dạy và học

- Việc quản lý nề nếp dạy và học liên quan trực tiếp đến chất lượng của công tác đào tạo, bồi dưỡng. Trên cơ sở bám sát nội quy, quy chế, trường chú ý đến công tác thanh tra giám sát, tăng cường hoạt động của Thanh tra Giáo dục. Trường đã ban hành và tổ chức thực hiện bộ quy chế quản lý đào tạo của Trường Chính trị Bến Tre trên cơ sở bộ quy chế của Học viện và điều kiện thực tiễn của địa phương, đang rà soát chỉnh sửa, bổ sung một số quy chế tác nghiệp bỗ trợ để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý đào tạo.

- Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên từng bước được đổi mới, tập trung rèn luyện kỷ cương, nề nếp đi đôi với đánh giá quá trình, phương pháp và thái độ học tập, học viên viết tiểu luận tốt nghiệp gắn với chức danh, vị trí việc làm. Định kỳ gửi kết quả học tập, rèn luyện của học viên về cơ quan, đơn vị quản lý học viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, Trường Chính trị Bến Tre cũng còn có những hạn chế nhất định trong thực hiện nhiệm vụ nói chung và công tác quản lý đào tạo nói riêng.

- Công tác khảo sát đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng một vài nơi còn làm theo lối mòn, đăng ký còn chung chung, chưa cụ thể, sát thực; một số đơn vị liên kết mở lớp bồi dưỡng chưa thật sự sát với thực tế (cả về loại hình và số lượng), đăng ký nhưng không thực hiện được (lớp bồi dưỡng kiến thức Quy chế dân chủ cho các loại hình doanh nghiệp, do Ban Dân vận Tỉnh ủy chiêu sinh không đủ số lượng để mở lớp); một số lớp đăng ký nhưng chưa dự kiến được nội dung, chương trình bồi dưỡng …

- Khả năng dự báo, nắm tình hình của cán bộ tham mưu còn hạn chế, có lúc triển khai tổ chức các lớp còn bị động.

- Một số khâu của quá trình đào tạo, bồi dưỡng chưa thật chặt chẽ, nhất là khâu tự nghiên cứu ở các lớp hệ không tập trung; công tác phối hợp với các ngành, địa phương trong thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đôi lúc chưa đồng bộ và chặt chẽ nên chất lượng một số lớp chưa cao; đội ngũ cán bộ, giảng viên vừa thừa lại vừa thiếu, năng lực không đồng đều, thiếu thực tiễn; việc đổi mới phương pháp dạy - học còn thiếu tính toàn diện, thiếu đồng bộ, chưa thực sự thúc đẩy quá trình nhận thức cũng như sự say mê, nghiên cứu, sáng tạo của người học. Tình trạng dạy học theo lối truyền thụ một chiều vẫn còn; chương trình, nội dung đào tạo vẫn còn nặng về lý thuyết, thiếu tính khoa học, logic. Thời gian dạy - học chưa cân đối, chưa chú trọng bồi dưỡng kỹ năng xử lý các vấn đề do thực tiễn đặt ra...

Phần thứ hai
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017
 
Năm 2017, Trường Chính trị Bến Tre quán triệt sâu sắc phương châm của Đại hội X Đảng bộ tỉnh “Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, năng động, đổi mới” và tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhất là đào tạo lý luận chính trị đã được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Về đào tạo: 24 lớp, số lượng: 2.008 học viên, trong đó:

- Hệ liên kết đào tạo đại học, cao cấp lý luận chính trị: 06 lớp, 610 học viên;

- Hệ Trung cấp lý luận chính trị - hành chính: 18 lớp, 1.398 học viên.

Về bồi dưỡng: 22 lớp, 2.942 học viên.

Để hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra, với những phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong năm học, có thể tin tưởng, với sự nỗ lực hết mình của mỗi công chức, viên chức và sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Trường Chính trị sẽ vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ.

Cùng với một loạt các giải pháp tích cực trên tất cả các hoạt động, một trong những yếu tố quan trọng sẽ là tác động lớn cho sự thành công của Trường Chính trị Bến Tre là :  

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đủ năng lực, phẩm chất, có tiềm năng trong công tác đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đảm bảo sự phát triển liên tục và vững chắc giữa các thế hệ, nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao.

 - Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt, quản lý tốt, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Thi đua bảo đảm tiến độ và chất lượng các đề tài nghiên cứu và sản phẩm khoa học.

- Hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác phối hợp, đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, bộ phận. Tăng cường củng cố khối đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực chuyên môn, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chỉ có thực hiện tốt các nội dung trên mới đem lại cho mọi người, từ mỗi công chức, viên chức của trường đến các học viên ở mọi thế hệ niềm tin về hình ảnh một Trường Chính trị - nơi đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh nhà, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ cách mạng mới: thời kỳ đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng./.

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh