TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ bảy, 24 Tháng 7, 2021 - 02:54

Tra cứu kết quả học tập

STT Danh sách lớp Nội dung File đính kèm
1 Trung cấp LLCT-HC C49 Những vấn đề cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh PDF icon d-tthcm_c491.pdf
2 Trung cấp LLCT-HC C48 Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin PDF icon d_triet_c48.pdf
3 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Báo cáo thực tế PDF icon d_nctt_bt.pdf
4 Trung cấp LLCT-HC huyện Chợ Lách Nghiệp vụ công tác đoàn thể ở cơ sở PDF icon d_nvctdt_c.pdf
5 Trung cấp LLCT-HC A34 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d-ttn-kltn-a34.pdf
6 Trung cấp LLCT-HC A33 Khóa luận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp PDF icon d-ttn-kltn-a33.pdf
7 Trung cấp LLCT-HC C45 Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam... PDF icon d-dl-c45.pdf
8 Trung cấp LLCT-HC C45 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d-qlhc-c45.pdf
9 Trung cấp LLCT-HC GD29 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d-qlhc-gd29.pdf
10 Trung cấp LLCT-HC C44 Báo cáo thực tế PDF icon d-nctt-c44.pdf
11 Trung cấp LLCT-HC ngành TN-MT Bảng điểm tổng hợp PDF icon d-thop-tnmt.pdf
12 Trung cấp LLCT-HC huyện Ba Tri Thi lại, thi sau PDF icon d-thilai-bt.pdf
13 Trung cấp LLCT-HC C47 Những vấn đề cơ bản về Quản lý HCNN PDF icon d-qlhc-c47.pdf
14 Trung cấp LLCT-HC GD28 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d-htct-gd28.pdf
15 Trung cấp LLCT-HC GD29 Những vấn đề cơ bản về HTCT, NN&PL XHCN PDF icon d-htct-gd29.pdf

Trang