TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN BẾN TRE QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG!

Thứ sáu, 25 Tháng 6, 2021 - 05:16

Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệu Trích yếu văn bản Tập tin đính kèm
TB/TW

Về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của trường chính trị cấp tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Microsoft Office document icon tb_181_cua_ban_bi_thu_tw_ve_doi_moi_nang_cao_chat_luong_tct.doc
QĐ-HVCT-HCQG

Về việc ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị - hành chính)

Microsoft Office document icon quyet_dinh_cua_hvct-hc_ve_viec_ban_hanh_chuong_trinh_dao_tao_cbql.doc
QĐ/TW

Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Microsoft Office document icon quyet_dinh_184_cua_trung_uong_ve_chuc_nang_nhiem_vu_tc_bm_tct.doc
HCQG-GV

Về việc ban hành các quy chế đào tạo Trung cấp Hành chính

Microsoft Office document icon qd224.doc
2007/QĐ-BGD&ĐT

Về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học”

Microsoft Office document icon quy_che_dao_tao_dai_hoc_cao_dang.doc

Trang