Chuyển biến bước đầu trong xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện

Sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ, đã tạo chuyển biến bước đầu rất tích cực. Công tác triển khai học tập, quán triệt được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo thực hiện. Sau quán triệt của tỉnh, các cấp ủy chỉ đạo quán triệt sâu trong chi bộ, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân qua nhiều kênh thông tin như tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, các nền tảng mạng xã hội... Qua đó, nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên và người dân trong việc xây dựng con người phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc tiến bộ được nâng lên.

Các cấp ủy, các ngành, địa phương tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ các giải pháp về xây dựng con người, gia đình như biên soạn tài liệu tổ chức học tập, quán triệt sâu trong cán bộ, đảng viên, tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân 10 hệ giá trị: Yêu nước - Nhân ái - Nghĩa tình - Trung thực - Bản lĩnh - Tự cường - Tự trọng - Trách nhiệm - Hợp tác - Sáng tạo; tập trung quán triệt tuyên truyền, lan tỏa các giá trị gia đình: Đoàn kết - Yêu thương - Hiếu học - Trách nhiệm - Thuận hòa - Trên kính - Dưới nhường - Chấp hành pháp luật - Chống bạo lực gia đình - Tập trung phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, có trách nhiệm với xã hội, đoàn kết xóm làng… Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo thực hiện và tuyên truyền lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chuyên đề toàn khoá: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, xây dựng tỉnh Bến Tre phát triển nhanh, bền vững, sánh vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước; tuyên truyền về nhân cách, lối sống “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người” để lan tỏa trong cộng đồng.

Về xây dựng môi trường văn hóa, các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử gia đình; củng cố nâng cao phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng đô thị văn minh; củng cố nâng chất tiêu chí các danh hiệu văn hóa: gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới; xây dựng gia đình 5 Không, 3 Sạch; tăng cường công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ; xây dựng mỗi trường học là một trung tâm văn hóa “nơi dạy chữ, dạy nghề, dạy làm người”. Ba môi trường văn hóa, gia đình - nhà trường - xã hội được quan tâm xây dựng đồng bộ và kết hợp ngày càng chặt chẽ hơn, góp phần quan trọng trong việc tác động đến việc xây dựng các chuẩn mực hệ giá trị con người, gia đình trên địa bàn tỉnh.

Các cấp ủy cũng quan tâm đúng mức trong lãnh đạo xây dựng văn hóa chính trị trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong xây dựng văn hóa chính trị thời gian qua, các cấp ủy tập trung cho công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt tài liệu sinh hoạt tư tưởng giai đoạn 2020 - 2025 về xây dựng tư tưởng tiến công, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm và phương châm Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển; đặc biệt là chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị tại chi bộ, trong đó chú trọng đạo đức, lối sống, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ Nhân dân. Qua đó, nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, “tự soi”, “tự sửa”, của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng tinh thần phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp.

Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa được quan tâm tăng cường hơn; đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa - gia đình tiếp tục được chuẩn hóa, được tập huấn nghiệp vụ; đầu tư cho văn hóa thông qua việc lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia được tập trung thực hiện, nhiều thiết chế văn hóa ở cơ sở tiếp tục được xây dựng. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện Nghị quyết được tăng cường hơn thông qua việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước như: phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, tuyên truyền các giá trị về xây dựng con người, gia đình; phát triển kinh tế, giảm nghèo; giáo dục lý tưởng, truyền thống cho thanh niên,…

Qua tập trung tuyên truyền thực hiện các giải pháp xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc, tiến bộ đã có chuyển biến bước đầu, đã tạo chuyển biến tích cực trong việc bồi dưỡng nâng cao hơn ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tình yêu quê hương, đề cao lòng nhân ái, đoàn kết, hợp tác, sáng tạo trong công tác, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Từng cán bộ, công chức, từng gia đình, chú trọng hơn và phấn đấu xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, chấp hành pháp luật và tham gia tích cực hơn các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được bước đầu còn một số hạn chế nhất định, một số cấp ủy, nhất là ở cơ sở chưa quan tâm đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết; tuyên truyền, quán triệt các giá trị cốt lõi trong xây dựng con người phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ chưa sâu, chưa thường xuyên; môi trường văn hóa, nhất là môi trường xã hội có lúc, có nơi chưa quan tâm xây dựng, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức tạp; các thiết chế văn hóa chưa khai thác đúng mức, kém hiệu quả, lãng phí; tuyên truyền xây dựng văn hóa, con người, gia đình chưa được thường xuyên,…

Nhằm phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian tới tiếp tục quán triệt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đề ra về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ, đồng bộ với chủ trương, nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; các nghị quyết, chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam trong tình hình mới và tầm nhìn đến năm 2030. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt 10 hệ giá trị xây dựng con người Bến Tre: Yêu nước - Nhân ái - Nghĩa tình - Trung thực - Bản lĩnh - Tự cường - Tự trọng - Trách nhiệm - Hợp tác - Sáng tạo và hệ giá trị xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ: Đoàn kết, yêu thương, hiếu học, trách nhiệm; giáo dục con, cháu hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; ông bà thật sự gương mẫu để con cháu noi theo; phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ; tôn trọng pháp luật; không có nạn bạo lực; phát triển kinh tế gia đình, ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng tình làng nghĩa xóm. Tập trung xây dựng văn hóa chính trị, trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt Chuyên đề toàn khoá: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, xây dựng tỉnh Bến Tre phát triển nhanh, bền vững, sánh vai với các tỉnh trong khu vực và cả nước; quán triệt tài liệu sinh hoạt tư tưởng giai đoạn 2020 - 2025 về xây dựng tư tưởng tiến công, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm và phương châm Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển. Quan tâm tăng cường công tác đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa và khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa hiện có. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, quan tâm nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, quản lý văn hóa từ tỉnh đến cơ sở. Chú trọng tiếp tục nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên trong xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện và gia đình hạnh phúc tiến bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

C.V.D

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh