Bến Tre phát huy truyền thống 90 năm Ngày công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020)

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định: Cách mạng bao giờ cũng là sự nghiệp của dân, do dân, vì dân. Cách mạng muốn bảo đảm thắng lợi, phải tập hợp được Nhân dân và Nhân dân phải có người lãnh đạo. Toàn bộ hoạt động của Đảng đều xuất phát từ tư tưởng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh:“Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân,... Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”[1].

Với tinh thần “Dân là gốc”, phải luôn dựa vào dân, tất cả vì lợi ích của Nhân dân. Trong 90 năm qua, Đảng ta luôn phát huy sức mạnh của Nhân dân trong quá trình đấu tranh cách mạng đã làm nên những thành tựu vĩ đại. Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay, đòi hỏi Đảng phải luôn luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Để làm tốt điều này, Đảng phải thường xuyên liên hệ, gắn bó mật thiết với Nhân dân, phát huy vai trò, quyền làm chủ của Nhân dân. Đây là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu để đưa cách mạng Việt Nam thành công trong sự nghiệp đổi mới.

Trên cơ sở phát huy truyền thống 90 năm công tác dân vận của Đảng, Đảng bộ tỉnh Bến Tre đề ra mục tiêu trong công tác dân vận là phải quan tâm đến việc tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân: Phải thu hút, tập hợp được lực lượng, tạo ra được sự đồng thuận cao trong Nhân dân, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xem đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Trong quá trình lãnh đạo Nhân dân xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ tỉnh Bến Tre luôn xác định: Có Nhân dân mới có sức mạnh về vật chất, tinh thần và trí tuệ, có Nhân dân là có tất cả, mất dân cũng có nghĩa là mất tất cả. Cho nên, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải biết phát huy sáng kiến của Nhân dân, phải học Nhân dân, nâng cao trí tuệ cho Nhân dân; đảng viên của Đảng phải vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân.

Thực tiễn ở Bến Tre thời gian qua, công tác dân vận từng bước đi vào chiều sâu; giám sát và phản biện xã hội bước đầu được triển khai và thực hiện có hiệu quả; quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai trong thực tiễn; công tác tiếp dân và giải quyết có hiệu quả một số kiến nghị, bức xúc của Nhân dân. Năm 2019 toàn tỉnh có 2.048 mô hình dân vận khéo các cấp, 100% tổ dân vận ấp, khu phố được thành lập, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp chi bộ theo dõi tình hình hoạt động của các tổ chức đoàn thể, nhất là tập trung công tác củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể,… góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Riêng công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân, đã thành lập 157 Ban tuyên truyền, vận động xã, phường, thị trấn với khoảng 2.036 thành viên; cơ cấu theo hướng: Trưởng ban tuyên truyền là Trưởng khối vận, phó ban tuyên truyền là cán bộ chuyên trách tuyên giáo, thành viên là các đoàn thể và bí thư chi bộ. Cấp cơ sở thành lập 965/986 tổ tuyên truyền, vận động ấp, khu phố với 8.450 thành viên; bí thư chi bộ làm tổ trưởng, thành viên là chi, tổ, hội các đoàn thể.

Đảng bộ tỉnh đã phát huy được vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân gắn với việc phát động các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng của các tầng lớp nhân dân như: Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp tập trung quyết liệt cho công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống và ứng phó hạn mặn mùa khô năm 2019-2020 như: Tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức lễ phát động, xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động, triển khai các biện pháp khắc phục hạn mặn, hỗ trợ và trang bị các dụng cụ chứa nước, phương tiện lọc nước rộng khắp trong Nhân dân, kêu gọi các nguồn lực trong và ngoài tỉnh kịp thời giúp Nhân dân khắc phục những khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất. Kết quả, các ngành, các cấp trong toàn tỉnh đã tiếp nhận 2.141 tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực giúp dân khắc phục hạn mặn, tổng trị giá khoảng 164,321 tỷ đồng, góp phần giúp cho trên 25.500 hộ dân vượt qua khó khăn vì hạn mặn gồm: Bồn nhựa, can nhựa, bình, thùng nước uống; hệ thống lọc nước mặn RO; máy lọc nước sạch; điểm cấp nước; điểm nước uống miễn phí; các chuyến tàu, sà lan, ghe cung cấp nước ngọt,…[2].

Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia tích cực, thường xuyên phối hợp các ngành chức năng tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các biện pháp cách ly đối với người trong diện phải cách ly, thực hiện giãn cách xã hội và các khuyến cáo theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Vận động các nguồn lực cấp phát khẩu trang, nước rửa tay cho đoàn viên, hội viên, học sinh và Nhân dân.

Tuy nhiên, ở một số nơi, trên một vài lĩnh vực còn vi phạm quyền làm chủ của Nhân dân, một số nơi xảy ra tình trạng dân chưa đồng tình với các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, khiếu kiện đông người, vượt cấp vẫn còn xảy ra,… dẫn đến nguy cơ mất niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Thực trạng trên đặt ra cho Đảng bộ tỉnh, nhất là các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện công tác dân vận trong thời gian tới phải phát huy những thời cơ, thuận lợi, đồng thời khắc phục những khó khăn và dự đoán, biện pháp ứng phó với thách thức mới đặt ra cho công tác dân vận. Đặc biệt, ngăn chặn sự chống phá của các thế lực thù địch, nhằm tăng cường hơn nữa công tác dân vận một cách đồng bộ, tạo nên sức mạnh toàn dân là vấn đề cấp thiết nhằm vun đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Thực tiễn cách mạng đã chứng minh nơi nào giữ mối liên hệ tốt với Nhân dân, phát huy vai trò, quyền làm chủ của Nhân dân thì nơi đó đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Quán triệt tinh thần đó, đồng thời phát huy truyền thống 90 năm ngày công tác dân vận của Đảng, Đảng bộ tỉnh Bến Tre luôn chú trọng tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong các chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở giải quyết hài hòa lợi ích giữa các thành viên trong xã hội nhằm xây dựng được mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân nhằm xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc một cách vững chắc, lâu dài./.


[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 6, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, tr.232.

[2] Ban Dân vận tỉnh Bến Tre, Báo cáo số 753-BC/BDVTU, Kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ đến cuối năm 2020.

ThS. Đoàn Thị Mao
Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh