Tin mới

LỊCH HỌC TẬP MỚI NHẤT

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Ngày Đăng:

Không phải đến bây giờ mà tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII năm 1991, Đảng ta từng khẳng định:  Cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng. Chính vì thế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa hiện nay.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

THÔNG TIN TRAO ĐỔI

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh