44 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người

Chủ tịch Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc, một nhà văn hóa lớn, người cộng sản quốc tế chân chính, nhà tư tưởng lỗi lạc của dân tộc. Người đã sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đuổi Pháp, thắng Mỹ giành lại độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Lúc sinh thời, Người đã dâng hiến trọn cuộc đời mình cho dân, cho nước, vì độc lập dân tộc, vì tự do và hạnh phúc cho nhân dân. Trước lúc đi vào cõi vĩnh hằng Người để lại những lời dặn dò rất cụ thể cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cho mỗi con người Việt Nam, đó là tác phẩm Di chúc của Người - một kho tàng về lý luận cũng như về thực tiễn hết sức quý báu, một lời căn dặn hết sức tỉ mĩ, một sự dự báo, dự đoán tài tình và đồng thời cũng là lòng mong ước, hoài bão lớn nhất của một vị lãnh tụ vĩ đại đối với Tổ quốc, đối với nhân dân, đối với Đảng, với phong trào cách mạng không chỉ của Việt Nam mà của cả thế giới.

Thời gian và không gian đã thay đổi, 44 năm qua, những lời căn dặn của Người mãi mãi như ánh hào quang soi sáng đường chúng ta đi, luôn luôn nhắc nhở chúng ta trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ của mình đối với dân, với nước dù ở bất kỳ tình huống và hoàn cảnh nào.

Điều tâm đắc lớn nhất của tôi trong Di chúc của Người đối với cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người hiện nay được đút kết từ những nội dung:

Trước hết nói về Đảng - Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hǎng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Người đã kết hợp một cách hết sức khéo léo, nhuần nhuyễn những tinh hoa văn hóa Đông - Tây, lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và thực tiễn tình hình phong trào cách mạng thế giới cũng như tình hình Việt Nam, truyền thống và hiện tại của dân tộc nhắc nhở và căn dặn chúng ta về tinh thần đoàn kết.

Đoàn kết dân tộc là một truyền thống quý báu, nó xuất phát từ truyền thuyết đến hiện thực trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nhờ sức mạnh đoàn kết ấy mà nhân dân ta luôn đối đầu và luôn chiến thắng với mọi sức mạnh tự phát của tự nhiên cũng như mọi sức mạnh của kẻ thù xâm lược trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội.

Đặc biệt về đoàn kết trong Đảng, Người căn dặn: Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Nhờ sự đoàn kết nhất trí ấy mà Đảng ta đã tạo ra sự thống nhất về tư tưởng và hành động; trong việc ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết, đưa nghị quyết vào thực tế tình hình hiện tại đã tạo nên sức mạnh Việt Nam luôn chiến đấu và chiến thắng trước bất cứ kẻ thù nào.

Nguyên tắc nhằm đảm bảo giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng ngoài những nội dung mà Bác đã căn dặn chúng ta như thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình, phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau… Theo tôi trong giai đoạn hiện nay, mỗi đảng viên cần phải trở thành hạt nhân - một trung tâm đoàn kết trong từng tổ chức cơ sở đảng, trong quần chúng nhân dân. Muốn như thế, mỗi đảng viên phải không ngừng rèn đức, luyện tài, vừa hồng, vừa chuyên, không ngừng nâng cao phẩm chất, năng lực, thực sự có uy tín trước dân, trước Đảng, được nhân dân tin yêu, được đảng viên đồng tình ủng hộ. Song song đó là việc kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bè phái, ê kíp luôn tìm mọi hành vi, thủ đoạn chia rẽ sự đoàn kết.

Về thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Đây là cốt lõi đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản. Tuy nhiên, trong toàn bộ tư tưởng của Người, mỗi đảng viên cộng sản cần hoàn thiện đạo đức cách mạng với những đức tính cơ bản như trung với nước, hiếu với dân; lòng thương yêu con người; tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung. Muốn làm được điều đó, mỗi đảng viên cộng sản phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Phải nói đi đôi với làm, suy nghĩ thống nhất với hành động và phải rèn luyện suốt đời. Phải lo trước dân, vui sau dân; lo với cái lo của dân và vui với cái vui của dân, lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu và làm cho dân tin.

Ngày nay, trước sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức, đảng viên thì việc rèn luyện đạo đức cách mạng là một việc làm thường xuyên và liên tục trong toàn Đảng mà đặc biệt là trong từng đảng viên của Đảng. Qua thời gian hưởng ứng tích cực cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những hình thức và phương pháp đa dạng, phong phú trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và trong từng đảng viên, với mọi đối tượng, bằng những tấm gương điển hình, thiết thực mà các phương tiện thông tin đại chúng đã đăng tải cho phép chúng ta khẳng định rằng tình hình đạo đức xã hội có nhiều biến đổi theo chiều hướng tích cực. Đó là hành động thiết thực nhất trong việc thực hiện Di chúc của Bác đối với thực tế hiện nay.

Nhằm xứng đáng hơn nữa với lòng mong muốn của Người: Mỗi đảng viên cộng sản phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Muốn như thế mỗi chúng ta phải nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đó chính là góp phần giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện trên cả ba mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở đảng.

Về Đoàn viên, thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khǎn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chǎm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên". Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.

Theo tôi, hiện nay chúng ta cần trang bị cho họ về thế giới quan duy vật, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa và phương pháp luận biện chứng, nhằm giúp họ nhận thức đúng về vai trò của mình mà có tư tưởng, hành động cách mạng tiến công, từng bước hình thành, hoàn thiện và phát triển toàn diện nhân cách con người mới XHCN.

Yêu cầu về tư cách của đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Có ba nội dung chủ yếu có tính bao quát toàn bộ các mặt của nó như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu:

Một là, đoàn viên, thanh niên phải suốt đời phấn đấu hy sinh cho lý tưởng của Đảng, của dân tộc.

Hai là, người đoàn viên, thanh niên phải đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết và lên trước hết

Ba là, người đoàn viên, thanh niên phải có một đời tư trong sáng, phải là một tấm gương sáng trong cuộc sống.

Yêu cầu về phẩm chất, năng lực.

Trước hết, đoàn viên, thanh niên phải có đạo đức cách mạng.

Thứ hai, về năng lực, đoàn viên, thanh niên

Thứ ba, cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải có mối liên hệ mật thiết với nhân dân.

Thứ tư, cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải luôn luôn học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt.

Thứ năm, cán bộ đoàn viên, thanh niên phải có phong cách tốt.

Trong tình hình hiện nay, đối với cán bộ đoàn viên, thanh niên cần phải đào tạo, bồi dưỡng họ về phẩm chất chính trị; đạo đức cách mạng; năng lực tư duy; năng lực nhận thức; năng lực chuyên môn mà nhất là năng lực hoạt động thực tiễn để vận dụng sáng tạo những tri thức lý luận vào thực tế tình hình hiện tại. Việc làm ấy có ý nghĩa cực kỳ quan trọng.

Về nhân dân lao động:

Nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng như ở miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều nǎm chiến tranh.

Tuy vậy, nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hǎng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, nhân dân ta luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng.

Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết hợp khéo léo quan điểm, tư tưởng của triết học Đông - Tây; của chủ nghĩa Mác-Lênin với truyền thống dân tộc “có thực mới vực được đạo”; xem phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội.

Ngày nay, qua các chương trình, dự án quốc gia nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu của CNXH, đẩy nhanh tiến độ xóa đói giảm nghèo với việc khuyến khích làm giàu chính đáng để dân giàu, nước mạnh.

Tiến hành xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện trên cả ba mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng tổ chức cơ sở đảng phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở.

Hưởng ứng tích cực cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nhằm làm cho văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, động lực, mục tiêu của sự phát triển kinh tế - xã hội, là tiền đề và điều kiện để xây dựng nông thôn mới hiện nay.

Về dự báo, dự đoán tương lai của dân tộc:

Cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người. Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn.

Còn non, còn nước, còn người,
Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!
Dù khó khǎn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc.

Về điều mong muốn cuối cùng của Bác:

Toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Điều mong muốn ấy của Bác giờ trở thành hiện thực, chúng ta đã xây dựng và bảo vệ thành công CNXH với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Về phong trào cộng sản thế giới:

Là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hoà hiện nay giữa các đảng anh em!

Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình.

Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại.

Điều mong muốn ấy trong giai đoạn hiện nay vẫn là chân lý. Sau khi hệ thống XHCN ở Đông Âu và Liên xô sụp đổ, CNXH hiện thực lâm vào thoái trào, khủng hoảng, các nước XHCN còn lại tất yếu phải đoàn kết chống lại CNĐQ, Việt Nam không nằm ngoài xu thế ấy.

Mặt khác CNĐQ với âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ cố tìm mọi thủ đoạn đen tối hòng chống phá CNXH, để đối phó lại các nước XHCN tất yếu phải đoàn kết quốc tế. Xu thế của thời đại ngày nay là toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế…Việt Nam và các nước XHCN tất yếu đoàn kết, phải gia nhập khu vực, thế giới nhằm khẳng định vị thế của quốc gia mình.

Từ việc gia nhập vào ASEAN đến các tổ chức thế giới mà đỉnh cao là gia nhập WTO chứng tỏ rằng điều mong muốn của Bác từng bước được Đảng và nhân dân ta cố gắng thực hiện thắng lợi trong từng giai đoạn lịch sử.

Về việc riêng, Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa.

Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân.

Suốt cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành trọn cuộc đời cho dân, cho nước, chỉ tiếc là không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Cả tư tưởng và hiện thân của Người là tấm gương hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân để mỗi chúng ta noi theo trong quá trình công tác và trong mọi hoạt động của cá nhân.

Từ những nội dung sâu sắc của Di chúc đến cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong giai đoạn hiện nay, những chuẩn mực đạo đức được xây dựng và thực hiện sát với từng chi bộ, với chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ đi vào lòng người đã khích lệ, động viên những mặt tốt, mặt tích cực trong từng cá nhân, mỗi tổ chức và hạn chế, sửa chữa những mặt xấu, tiêu cực, xây dựng môi trường làm việc, hoạt động thực sự là môi trường văn hóa đạo đức. Đây chính là hoạt động cụ thể của các đảng bộ, cơ quan đơn vị thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác kính yêu, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa của các cấp ủy đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, tạo động lực, sức mạnh tinh thần đối với sự phát triển của đất nước, đặc biệt là đối với công tác xây dựng Đảng

Học tập và rèn luyện theo tấm gương tư tưởng và hành động của Người chúng ta luôn: Lấy thanh cao, giản dị làm nền, lấy khiêm tốn, trong sạch làm chuẩn, lấy dân làm gốc, lấy hoạt động cách mạng làm trung tâm, lấy việc phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân làm phương châm hành động, lấy sự hòa hợp với thiên nhiên làm thú vui. Đó chính là phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi là những chuẩn mực mà mỗi đảng viên chúng ta cần trau dồi, học tập và làm theo./.

Thạc sĩ Nguyễn Thành Phương
                                        Trưởng khoa Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

CHUYÊN ĐỀ

hcm

Thư viện ảnh