"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 17 Tháng 8, 2018 - 03:17

Thông tin trao đổi

Ngày Đăng : 23/11/2012
                                                                      Trần Thị Quỳnh Nghi
Khoa Nhà nước và Pháp luật

Dư luận xã hội luôn là một vấn đề chiếm vị trí quan trọng trong việc điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, nó đã xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử, hình thành, tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Dư luận xã hội có sự tác động đối với nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực pháp luật, đặc biệt là ý thức pháp luật của con người và nhất là trong giai đoạn hiện nay, Nhà nước ta đang trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền, tính dân chủ, bình đẳng của con người ngày càng được nâng cao, coi trọng và thể hiện rõ trong các văn bản pháp luật. Chính vì vậy, sự tác động của dư luận xã hội đến ý thức pháp luật của con người cũng cần phải được nghiên cứu, làm rõ.

Ngày Đăng : 23/11/2012
                                  Thạc sĩ Dương Văn Chăm
                                              Trưởng phòng Đào tạo

Luật Bình đẳng giới (Điều 5) xác định: Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Mục tiêu bình đẳng giới là xoá bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tiến tới bình đẳng giới thực chất giữa nam, nữ và thiết lập, củng cố quan hệ hợp tác, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

Ngày Đăng : 27/07/2012

Ngày 20/7/2012, tại thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định, Bộ Nội Vụ đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg (Phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức xã) giai đoạn 2012-2015. Đồng chí Nguyễn Tiến Dĩnh – Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

Ngày Đăng : 06/07/2012

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 26/8/1941), sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, yêu nước, có truyền thống khoa bảng ở làng Phù Khê, tổng Nghĩa Lập, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là thôn Phù Khê, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Kế thừa truyền thống cách mạng, hiếu học của gia đình nên ngay từ nhỏ cho đến lúc hy sinh, Nguyễn Văn Cừ luôn tự vun đắp, làm giàu kiến thức cho mình bằng nhiều cách: Học ở trường, tự học, qua sách vở, bạn bè, đồng chí, đồng bào, thực tiễn cách mạng. Trong mọi hoàn cảnh, cho dù nghiệt ngã, gian nan đồng chí cũng tự học. Khi đi vào phong trào công nhân mỏ than ở vùng Đông Bắc, khi chịu cảnh tù đày, khi mang án tù khổ sai ở Côn Đảo, Khám Lớn Sài Gòn,…Nguyễn Văn Cừ luôn mang trong mình niềm tin mãnh liệt khi thoát khỏi sự giam cầm đó sẽ có nhiều kiến thức hơn để phục vụ cách mạng và trở thành người cộng sản chân chính.

Ngày Đăng : 05/07/2012
Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi ra đời, trong Cương lĩnh đầu tiên năm 1930, Đảng ta khẳng định: Công nông là gốc của cách mạng, trí thức, học trò, nhà buôn là bầu bạn của cách mạng. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng năm 1951, cụm từ liên minh công nông một lần nữa được khẳng định trong nghị quyết của Đại hội. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng năm 1991, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH cụm từ liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức được Đảng ta khẳng định một lần nữa.
Ngày Đăng : 05/07/2012
Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người là tấm gương mẫu mực về sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH cho các thế hệ con người Việt Nam nói chung và Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng luôn được kế thừa và phát huy trong mọi hoàn cảnh lịch sử cụ thể.
Ngày Đăng : 14/06/2012

Nhân dịp Công đoàn cơ sở Trường Chính trị tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: Công đoàn cơ sở Trường Chính trị tham gia xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 2/8/2011 của Tỉnh ủy Bến Tre “về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020”. Tôi xin tham gia phát biểu bài tham luận với nội dung “Nhiệm vụ của người công chức - giảng viên Trường Chính trị tỉnh đối với việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy Bến Tre về xây dựng nông thôn mới”.

Ngày Đăng : 05/06/2012

1. Quan niệm về xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tổng kết thực tiễn quá trình cách mạng Việt Nam, nhất là trong hai mươi năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hình thành một quan niệm tổng quát về xã hội xã hội chủ nghĩa.
Ngày Đăng : 05/06/2012
Tăng cường bồi dưỡng nhận thức vai trò hoạt động khoa học kỹ thuật - công nghệ theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý trong tỉnh Bến Tre nói chung và cấp cơ sở nói riêng là một nhu cầu tất yếu và thiết thực hiện nay.
Ngày Đăng : 04/05/2012
Sau khi Đông Âu và Liên Xô tan rã, chủ nghĩa xã hội hiện thực lâm vào thoái trào, khủng hoảng và sụp đổ. Nhiều quan điểm, quan niệm của các học giả tư sản cũng như của một số nhà nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa Mác-Lênin đã rơi vào sự khủng hoảng niềm tin, tư tưởng dao động, hoài nghi, bi quan về chủ nghĩa xã hội cả phương diện lý luận cũng như hiện thực. Đặc biệt là sự xuyên tạc một cách trắng trợn về ý nghĩa lịch sử vĩ đại của cuộc cách mạng Tháng 10 Nga năm 1917. Nghiêm trọng hơn là phủ nhận những thành tựu to lớn mà chủ nghĩa xã hội hiện thực ở nước Nga Xô viết đã đem lại cho loài người, phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin dẫn đến phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Trang

Đăng kí nhận Thông tin trao đổi