"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 23 Tháng 4, 2018 - 17:00

Thông báo

Ngày Đăng : 29/03/2018

Thông báo về việc công khai Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2018.

Ngày Đăng : 28/03/2018

Thông báo về việc Hệ thống vấn đề ôn thi tốt nghiệp, Lớp TC LLCT-HC GD21.

Ngày Đăng : 19/03/2018

Thông báo về việc viết bài cho Website Trường Chính trị. Xem nội dung thông báo trong tệp đính kèm.

Ngày Đăng : 28/02/2018

Danh sách Học viên không đủ điều kiện dự thi phần học: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Lớp TC LLCT-HC huyện Ba Tri.

Ngày Đăng : 28/02/2018

Danh sách Học viên đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp, Lớp TC LLCT-HC GD21.

Ngày Đăng : 27/02/2018

Thông báo về việc Tuyển dụng giảng viên. Xin vui lòng xem yêu cầu tuyển dụng trong tệp đính kèm.

Ngày Đăng : 07/02/2018

Thông báo về việc Hệ thống vấn đề ôn thi tốt nghiệp, Lớp TC LLCT-HC GD20.

Ngày Đăng : 07/02/2018

Thông báo về việc Hệ thống vấn đề ôn thi tốt nghiệp, Lớp TC LLCT-HC B23

Ngày Đăng : 24/01/2018

Danh sách phân công Giảng viên hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp Lớp TC LLCT-HC ngành giáo dục (GD.20). Xin vui lòng xem trong văn bản đính kèm.

Ngày Đăng : 11/01/2018

Danh sách học viên đủ điều kiện viết khóa luận tốt nghiệp, Lớp TCLLCT-HC GD20. 

Trang

Đăng kí nhận Thông báo