"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ sáu, 15 Tháng 12, 2017 - 05:52

Thông báo Về việc viết bài cho bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn"

Thông báo Về việc viết bài cho bản tin "Thông tin lý luận và thực tiễn". Xin vui lòng xem trong tập tin đính kèm.

Văn bản đính kèm: 

Tin khác