"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ bảy, 22 Tháng 9, 2018 - 07:01

Quyết định 224/HCQG-GV Về việc ban hành các quy chế đào tạo Trung cấp Hành chính