"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 1 Tháng 6, 2020 - 08:21

Quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức Trường Chính trị Bến Tre từ năm 2012 đến 2015

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Bến Tre, ngày 20 tháng 02 năm 2012

 

QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC

CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ BẾN TRE TỪ NĂM 2012 ĐẾN 2015

-----------------------------------

1. Chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Đảng và quy chế của nhà trường;

2. Gương mẫu thực hiện: Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị;

3. Có tinh thần, ý thức trách nhiệm, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao với chất lượng và hiệu quả cao nhất;

4. Đoàn kết nội bộ, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, trung thực, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau, khiêm tốn, nhân ái, luôn giữ vững mối quan hệ mật thiết với học viên và quần chúng nhân dân nơi cư trú.

 

T/M ĐẢNG ỦY TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Trung Dương

 

Tin khác