"Vì số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở; vì các phong trào cách mạng trên quê hương "Đồng Khởi" Trường luôn luôn cải tiến các mặt hoạt động"

Thứ hai, 26 Tháng 8, 2019 - 16:34

Phòng Nghiên cứu khoa học-Thông tin-Tư liệu

Thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 1232-QĐ/TU ngày 18/5/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre và Quyết định số 36/QĐ-TCT, ngày 04/8/2009 của Trường Chính trị tỉnh Bến Tre về việc ban hành quy chế làm việc của Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu.

 I. Chức năng, nhiệm vụ của phòng

Chức năng:

Tham mưu cho Ban Giám hiệu toàn bộ các hoạt động nghiên cứu khoa học, thông tin và tư liệu của trường.

Nhiệm vụ:

- Tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của trường và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn địa phương;

- Hướng dẫn các khoa phòng thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở;

- Nghiên cứu khoa học, tham gia đề tài cấp tỉnh;

- Khai thác, tổng hợp thông tin có tính thời sự, thông tin chuyên đề, xử lý tư liệu phục vụ nghiên cứu khoa học và giảng dạy của giảng viên và học viên; đưa tin các hoạt động của trường;

- Quản lý, bổ sung sách giáo khoa, sách tham khảo, báo, tạp chí phục vụ giảng dạy và học tập.

 II. Nhân sự của phòng

Phòng có 03 nhân sự:

Họ và tên
Bùi Quang Trung           
Chức vụ
Chuyên viên
Năm sinh
1963
Học hàm, học vị
Cử nhân
Điện thoại
0753 821037
Email                        
 

 

Họ và tên
Nguyễn Thị Nguyên           
Chức vụ
Chuyên viên
Năm sinh
1984
Học hàm, học vị
Cử nhân
Điện thoại
0753 821037
Email                        

 

Họ và tên
Trần Thị Thu Duyên           
Chức vụ
Chuyên viên
Năm sinh
1985
Học hàm, học vị
Cử nhân
Điện thoại
0753 821037
Email                        

 

Giới thiệu: 

Tin khác